Saturday, February 17, 2018

I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!


I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!


                                                                                     Dereje Hawaz

                                                              I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!

While calling for the endorsement of president Lamma Magarsaa to be the interim transitional prime minister of Ethiopia, I call for the Oromo and all people (nations and nationalities) of Ethiopia to grasp the dangerous cloud that is looming over the county and stand with a choice that has a better chance of saving the country from a regime that chose to throw the entire country under the flames, just to live another day.

Lamma Megersa is the right and only choice because from all possible candidates known to the public under the EPRDF, he is the one that is worthy of testing our skepticism in terms of pushing and forcing the regime’s move to a right direction.

As we can’t do an overnight fair and free election to chose a party and its leadership out of the just released leaders or other opposition part leadership, and at this time none of them can be chosen to be a prime minister of a dying regime, EPRDF, from all available choice in EPRDF Mr. Lamma is the most viable candidate to lead the transformation and transition.
It is to be understood that this choice is not immune from disappointment as the regime’s intent and decisions are the major factors of the successful transformation and transition of the country.

My endorsement comes with an expectations that Mr. Lamma draws energy from Qeerroo and Fanno to be bold and courageous in facing the reactionary agencies that would attempt to sabotage the road of transition in all the party’s that make up EPRDF.
If confirmed as a prime minster, Mr. Lamma is expected to expedite the power transformation of the country from the current unelected dictatorship to an elected government that immediately start solving the century old questions and problems that the Oromo people in particular and all Ethiopians in general were asking and facing.

This, (the transition , not necessarily the election of Lamma by itself) is the only road to peace and democracy without risking the country and its people to a catastrophic disintegration.
The personalities on OPDO ‘s side (old or new) need to put unity, remorse and redemption before temporary power hunger, continuous patented sellout attitude of the OPDO and conspiracy and get behind Obbo Lamma Magarsa to help him cleanup OPDO’s closet from enemy agents and lifetime contractors of the TPLF enterprise.

The majestic Qeerroo and Fanno need to be reload and stand vigilant to monitor TPLF’s move, sniff out the sellout ‘s activities and if confirmed the genuine move and performance of Lamam megersa himself.

No person or group is bigger than the cause thousands of people sacrificed for. Everyone is verified before trusted and given a blank check.
VerifyAndTrust       

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO

                                                          Husen Tura

                                                     

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO


Wayyaaneen labsii yeroo muddamaa ji'a 6f turu labsitee jirti. Labsiin kun humna waraanaa Wayyaaneetiif aangoo waan fedhan ittiin raawwatan kennaaf. Aangoon mootummaa siivilii ni daangeffama. 
Mirgoonni dhala namaa ni ugguramu. Sarbamiinsi mirga namaa ni hammaata. Hidhaa fi ajjeechaan bifa haarawwan ummatatti deebiti.
Akkaataa heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 93 tiin labsiin yeroo muddamaa kan labsamu yoo biyyi weeraramte, yoo heeraa fi seerri garmalee cabee fi humna idileetiin tooyachuun kan hin dandaámne yoo ta'e (a break down of law and order which endangers the Constitutional order and which cannot be controlled by the regular law enforcement agencies and personnel), ykn yoo balaan uumamaa hamaan dhalate, ykn yoo dhibeen saffisaan tatamsa'u uumamee dha.

Wantoota armaan olitti eeraman keessaa Labsii Muddamaa kanaaf sababa jettee kan wayyaaneen dhiheessite cabiinsa seeraa garmaleeti. Akka jarri jettutti humni tikaa idilee fi mootummaan siivilii cabiinsa seeraa naannoo isaanii keessatti too'achuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf, rakkinichi humna Poolisii Oromiyaa fi MNO tii oli jechaa jiran. Kuni garuu soba.

1) Rakkoon nageenyaa Labsii Yeroo Muddamaatiif sababa ta'u Oromiyaa keessatti hin uumamne. Lagannaa gabaa taasisuu fi hiriira bahuu dabalatee mormiin karaa nagaatiin gaggeeffamu mirga lammiileeef heera mootummaatiin kabajameedha. Ummanni Oromoo naamusaa fi seera eegee karaa nagayaatiin qabsaa'aa jira. Mirga hiree ofiin murteeffachuu mirkaneessuuf qabsaa'uun yakka miti. Mirga ofiitti fayyadamuun waraana namarri labsiisuu hin qabu ture.

2) Mormiin Oromiyaa keessatti godhame humna tikaa Oromiyaa fi MNO tii ol hin turre. Poolisiin Oromiyaa aantummaa ummataa ol'aanaa agarsiisuun ummata hiriiraaf bahe eegaa turee jira. Qondaaltonni MNO sadarkaa sadarkaan jiranis ummata tasgabeessanii osoo rakkoon nageenyaa hin uumamin ummanni akka nagayaan gara manasaatti galu taasisaa turanii jiru. Kuni immoo gahee heeraa fi seeraan mootummaa kam irraayyuu eegamuudha.
Labsiin Waraanaa kun sa'aatii 48 keessatti Mana Marii Bakka Bu'óota Ummataatiif dhihaatee sagalee 2/3 dhaan yoo deeggarame qofa hojiirra oola. Yoo paarlaamaan boqonnaarra jiraate ammoo guyyoota 15 keessatti paarlaamaaf dhihaachuu qaba.
Labsii kana hojiirra ooluun adda dureen MNO miidha. Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee qondaaltonni OPDO aantummaa ummataa muldhisan hidhamuu ykn ajjeefamuu danda'u. Hooggantoonni poolisii Oromiyaas rukutamuu malu; Yoo xiqqaate Poolisiin Oromiyaa gaachana ummataa ta'ee akka duritti hojjachuu hin danda'u. OBN diigamuu danda'a (yoo xiqqaate ni ukkaamfama).
Dhugaadha, qabsoon Oromoo finiintee jirti. Kuni immoo diina muddamsiisee jira. Haa ta'u malee, adaduma diinni muddamteen maqaa seeraafi heera kabachiisuutiin waraana ummatarratti labsuun seeraan ala. Labsiin waraanaa kun Wayyaanee qofa fayyada. Humna waan feete ittiin raawwatu kennaaf. Diinaaf humna kana kennuun immoo harkuma ofiitiin of balleessuu ta'a. Labsii kana eeyyamuun akka diinni ilmaan Oromoo hidhu, dararu, fi ajjeesu eeyyamuu jechuudha.

Wayyaaneenn Labsii Yeroo Muddamaa kana wayita paarlaamaan boqonnaarra jiru labsite. Yoo xiqqaate guyyoota 15f hojiirra oolchuu feeti. Haa ta'u malee, af-yaa'iin paarlaamaa ariitiin walgahii waamee labsii kana fudhatama dhabsiisuu qaba. Miseensonni paarlaamaa OPDO hundi sagalee tokkoon yoo morman labsiin kun kufaa ta'a. Guyyoota 15 miti guyyaa tokkoof hojiirra oolchuun balaa hamaa waan fiduuf, yoo Abbaan Duulaa walgahii paarlaamaa dafee waamuu baate, miseensonni biroo osoo oolanii hin bulin akka walgahiin hatattamaa dhimma kanarratti waamamu gaaffachuu qabu.

Caasaan MNO fi OPDO sadarkaa sadarkaan jiran akka Labsiin kun hojiirra hin oolle godhuu qabu. Hundaa ol aantummaan ummataa amma MNO irraa muldhatu cimee itti fufuu qaba. Dargaggoonni keenna lammata humnoota waraanaa federaalaatiif dabarfamanii gonkumaa kennamuu hin qaban.

Labsiin shiraa kun yoo hojiirra oole, kan waraana ummata Oromoo irratti labse Wayyaanee osoo hin taane OPDO akka ta'e ragaa nuuf ta'a. Gooftaan OPDO ummata Oromoo ta'uu ykn dhiisuu kan itti mirkanaa'u ta'a.

Thursday, February 15, 2018

Aangoon Muummichi Ministerummaa Oromoof Maal Bu’aa Qab


Aangoon Muummichi Ministerummaa Oromoof Maal Bu’aa Qaba


                                              

Hawi - Anole
 Gur 26/ /2018


Jawaar Muhaammad Barreeffama kaleessa maxxanse keessatti DHDUOn Obboo Lammaa Magarsaa Muummicha Ministeraa akka goosistu dhaamsa ofii sababa waliin lafa kaayee ture. Sababoonni Jawaar Lafa Kaaye Amansiisodhaa? isa jedhuuf eenyumtuu haala qabatamaa jiru ilalee murtee mataa isaa kennuu ni danda’a.
Waan hundaafuu dhaamsi inni barreesse akkuma jirutti ta’ee dabalataan dhimmoota uummanni keenya hubannaa irratti akka argatuufii qeerroon keenyas akka hin irraanfanne jedhes yaadu kanneen asii gadii kana dhaammachuun barbaada;
1ffaan ~ Aangoon Siyaasaa Ol’aanaan Biyyattii Muummicha Ministeerummaati. Sanaan ala kan jiru waraana biyyaati. Akka heera biyyattiitti hoomaan Waraana biyyaas ta’u Muummicha Ministeeraatiin ajajama. Kanaafuu aangoon kuni aangoo ijoo akka tarkaanfii jalqabaatti Oromoon harkatti galfatuu qabu tahuusaarratti hundi keenya waliigaluu dandahuu qabna. Kanarratti qoosaan takkas hin barbaachistu. Kanaaf hunda caalammoo DHDUOn dammaqina cimaadhaan irratti hojjachuu qabdi;
2ffaa ~ Osoos Muummichi Ministeeraa Oromoo ta’ee hamma qaamoleen nageenyaa Oromoo hin ta’initti aangoon kuni maqaaf yoo ta’e malee maal nuuf godha kan jedhanii yaadan jiru. Kuni siyaasa keessatti hin hojjatu. Kan of laaffisuufii of cimsu abbicha aangoon itti kennameefii dhaaba isa bakka buufateedha. Kanaan ala uummata isa duubaan jirutu murteessa. Ija kanaan yoo ilaalle yoo wanti haaraan dhalate malee Oromoon haqaa eddoo sana teenyaan dantaa saba keennaa ofdura oofuuf aangoob kuni baay’ee nu fayyada;
3ffaa ~ Qabsoon bifa haaraadhaan waggoota dhiyoodhaa as godhaa jirru waan hedduu jijjiire. Wantoota Ijoo qabsoo keenyaan geddaraman keessaa inni ol’aanaan ilaalcha wayyaanenis ta’ee uummatoonni biroo nuuf qabaniidha. Har’a Gootummaadhaan, Tokkummaadhaan, Bilchinaan, Ciminaan akkasumas waliif tumsa keenyaan kanneen nu himuu eegalan kanneen kaleessa hoomocha bishaanirraa jedhanii nu tuffachaa turaniidha. Baay’ina malee onnee hin qaban, dallanuu malee bu’aa hin fidan jedhaniis nu xinnessuuf yaalaa kanneen turaniidha. Har’a suni hundi digrii 360n jijjiiramee Oromoon ofirras dabree mirga dhala namaa biyyattiittiif gaachana ta’e. Ofirras dabree hidhamtoota siyaasaa biroo hiiksise, hundarrammoo ilkee wayyaanee garmalee sossoosee qarreerraan gahee waan itti aanutti dabruuf jira. Maqaa kana eegsisuun dirqama. Kanaaf immoo nama ijoo qabnu bakka buufannee akka muummicha ministeraa tahu godhuun dirqama nu hundarra jiru, keessattuu DHDUOfi miseensotni cimanii irratti hojjachuu qabu. Ergamaan diinaa tasuma muudama kana argachuu hin qabu. Ergamtuuf adaggeen muudamnaan dhoqqeedhuma laaqachuufi tokkummaa uumamaa jirurratti gufuu yeroo gabaabaa uumuu yoo ta’e malee Qeerroo harka kennisiisuun hin danda’amu;
4ffaa. DHDUOn Uummata Oromootiin ala nama hin qabdu. Dur Wayyanesn qaama amantaa irraa qabdu OPDO qabdi turte. Har’a garuu sodaa irraa qabaatu taha malee akka dur erganna jedhanii yaaduuf ni rakkatu. Ciminaaf gootummaa kana Uummatatu itti hore. Kana irraanfatanii nama biraa kan Oromoon shakkii irraa qabu muudama MMtiif ni tumsu taanaan ofisaanitiifuu gidduutti rukutamuuf haala ofirratti mijeessu. Boru shakkii tokko malee rukutamanii boolla lixu. Uummannis alanshee isaan tufa. Kanaaf filannoo uummataa filannoo ofii godhatanii qabsaawudhaan gorsa hayyootaa hojiitti hiikuun isaanirraa eegama;

Walumaagalatti Hundi keenyayyuu aangoon kuni aangoo laayyoo akka hin taane hubachuun keenya barbaachisaadha. Aangoon kuni akka haala hin taaneen nu harkaa hin miliqneefis dammaqinaan eggachuun nurraa eggama. Waan hunda caalaammoo qabsoo keenya bu’aa ol’aanaa ittiin arganne kana ammas bifa daran hawwataa, qindaawaafii hunda galeessa taheen bifa garagaraatiin itti fufuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa isaan too’achuu hin dandeenye irraan gahuun itti fuufuu qaba.
Kanuma
Keenyas Oluma
#HawiAnole

Obboo Lammaa Magarsaa Muummicha Ministeeraa Tahuun Faaydaan Isaa Maali?


Obboo Lammaa Magarsaa Muummicha Ministeeraa  Tahuun Faaydaan Isaa Maali?

                                        Jawar Mohammed


Kaayyoon qabsoo Uummata Oromoo aangoo Muummicha Ministeerummaa gonfachuudhaan hin deebitu. Ta'us garuu erga carraan suni argamee nama dhaabaafis, sabaafis, biyyaafis ta'u eddoo sana kaayuun baay’ee barbaachisaadha. Keessattuu immoo yeroo murteessaa kanatti barbaachisummaan isaa ol’aanaadha. Kanaafuu dhimma kanarratti qaamni hunduu waan yaadufi itti amanu kaasee mari’achuun murteessaadha. Anis akka kootti namni aangoon Muummicha Ministeerummaa osoo kennameefii gaarii ni ta’e jedhee yaadu Obboo Lammaa Magarsaati.

Sababiiwwan ijoon ani kana jedheefis kanneen asii gadiiti;
1) DHDUO keessatti murnummaa yeroodhaa gara yerootti biqilaa jiru cabsuun tokkummaan dhaabaa akka uumamu faaydaa waan qabuuf - Hangan ani qoradhetti namni miseensi DHDUO jalaa hanga gubbaa irratti waliigalu Obboo Lammaa Magarsaa qofa. Yeroo kanatti tokkummaan miseensotaafi hoggantootaa waan hunda caalaa barbaachisaa waan ta'eef Obboo Lammaa of dura kaayuun tokkummaa kana cimsuudhaaf isaaniif baay’ee barbaachisaadha. Gama birootiin yeroo ammaa kanatti hoggansi ( mootiin) eddoo hundatti dhagahama qabaachuun qabu nama tokko qofa. Kuni eenyumtuu qixa tokkoon hiriire akka ofdura tarkaanfatu godha. Kanaafuu Obboo Lammaan Dura Taa’aa DHDUOfi Muummicha Ministeeraa tahuun baay’ee barbaachisaadha;

2)Tokkummaan Oromoo Akka Daran Cimee Itti fufuuf - Namoonnifi dhaabbileen Oromoo hedduun ilaalchaafi gocha Obboo Lammaa guutumaan guutuutti deeggaruu baatanis hanga ammaatti birqabaadhaan yoo ilaalle DHDUO keessaa namni isaan hawwatuu danda’e Obboo Lammaadha. Kanaafuu yeroo kanatti haariiroo DHDUOfi dhaabbilee biraa sirreessuuf Lammaan hogganaa dhaabaafi biyyaa ta'uun faaydaan isaa baay’ee ol’aanaadha. Kana malees siyaasaa cehumsaa ( transitional politics ) keessatti nama gartuuleen hedduun itti waliigalan kayuun waan hedduuf barbaachisaadha;

3) ADWUI/EPRDF keessatti jeequmsi Uumamuun malu biyya akka hin diigne godhuuf - ADWUI/EPRDF akka kufu feenus ammatti addaan faffaca'uun dhaabbilee afranii gaaga'ama siyaasaa ( risk ) mataa isaa qaba. Akka qorannoon garagaraa ( survey) fi haalli qabatamaan jiru ifatti mul’isutti namni dhaabota afran tokkummaadhaan gaggeessuu danda’u Obboo Lammaa Magarsaati. Kanaafuu diigamni jara jidduutti uumamee biyya diiguu danda’u akkka hin uumamneef nama dhaabichaafi uummata biratti fudhatama wayyaa qabu dura taa’aa dhaabichaa godhanii muuduun baay’ee murteessaadha;

4) Walhubanna Ummatootaafi Jaarmayaalee Itoophiyaa Jidduu jiru cimsuuf - Akkuma eenyumtuu argee ragaa bahuu danda’u Obboo Lammaan qalbii saboota hundaa hawwatee jira. Kun waan gaarii dha. Ija saayinsaawaatinis yoo ilaalle Cehuumsi Siyaasaa ( Political Transition), hoggansa ummanni abdii irra kaayatuufi jaalatu barbaachisa. Kana tahuu yoo dadhabe immoo xinnaatee xinnaatu hoggansa uummanni hin jibbine barbaada. Har’arratti namni ulaagaa kana guutuu danda’u immoo Obboo Lammaa Magarsaati;

5) Hariiroo Alaatiif - yeroo ammaa kanatti mootummoonni ollaa keenyaafi kan addunyaa biyyattiin addaan facaati sodaa jedhu keessa seenanii jiru. Sodaa kana hirdhisuuf immoo nama Uummata biratti fudhatama qabuufi tokkummaa fiduu danda’u aangoorra kaa’uun baay’ee barbaachisaadha. Dabalataan nama dubbiifi hubannaa dhimmoota nageenyaa ( security affairs) sirriitti beeku aangoorra kaayuun mootummoota alaa biratti ofitti amanamummaan akka jiraatu faaydaa guddaa qaba;

6) Maqaafi Kabaja Uummata Oromoo Eeguuf - Oromoon takkaayyuu Muummicha Ministeeraa ta'ee hin beeku. Aangoo kanarratti marsaa duraa kanaan akka hogganaa dhuunfaatti osoo hin taane akka sabaattis ni madaalamna. Kanaaf nama ija guutuufi qalbii nama hundaa hawwatu danda’u dhiheessuuf dirqama. Haala amma argaa jirrutti immoo sirna mootummaa ADWUI/EPRDF keessatti namni ulaagaa kana guutuu danda’u Obboo Lammaa Magarsaati;

Walumaagalatti yeroo tokkummaan Oromoo cimee qabsoon Uummata keenyaa kallattii hundaan finiine kanatti kallattii hundaan caallee argamuutu nurraa eeggama. Aangoo Muummicha Ministeeraa kanas bilchinaafi ofeeggannoodhaan itti yaadnee nama saba keenyaafis uummatoota birootifis ta’u aangessuun baay’ee murteessaadha. Akka kootti sababoota asii olitti ibseefii kanneen birootifis Uummanni Oromoo hundi ammaaf Obboo Lammaa Magarsaa duubaan hiriiree barcumaa Muummicha Ministeeraa gubbaa kaa’uun faaydaa guddaa qaba jedheen amana.

       

Tuesday, February 13, 2018

Gocha suukaneessa ummata Oromoo Godina Baalee Aanaa Madda Walabuu irratti Raayyaan waraana wayyaanee (TPLF) raawwate.

Gocha suukaneessa ummata Oromoo Godina Baalee Aanaa Madda Walabuu irratti Raayyaan waraana wayyaanee (TPLF) raawwate.

Suura namoota wareegamnii fi miidhamaniiasii gadittis ni jira
 Aanaa Maddda Walaabuu Ganda Maddaatti Gaafa Guyyaa 05-06-2010 Wiixata idoo gabaatti Raayyaan Ittisa Biyyaa Nageenya Daangaa Eeguuf qubate dhukaasa hawaasa nagaan wal irraa bitee walitti gurguru irraatti sababa tokko malee rasaasa roobsuun namoota 3 yomuu du'an 7 madaa'aniiru. Kan nama gaddisiisu , iddoon namootni rukutaman qaamoota murteessoo ,muldhii fi morma jiidduu jiranii dha. Kunis ajjeechumaaf kan kiyyeeffateedha.

       A. Namoota lubbuun isaanii Galaafataman :

1. Xayyib Muhaammad Bakaashaa - Saala=Dhi , umrii =14.
2. Arboolii Alii Salaad- Saala =Du, Umrii= 45, Ijoollee= 8 qabdi .
3. Jawaaraa Sh/Aadam Baannataa- Saala= Du ,Umrii= 40, Ijoollee=7 qabdi .

   
   B. Namoota Madda'an /Madoolee.

1. Seeifuu Sh/Muussaa Haroo- Saala= Dhi, Umrii =40 ,Ijoollee =8 qaba.
2. Ibroo Ahmad Usmaan- Saala= Dhi, Umrii =28, ijoollee =4 qaba.
3. Abdoo Coomii Boonayyaa- Saala =Dhi, Umrii =70 ,Ijoollee =15 qaba
4. Aliyyii Araarsa Gadaa- Saala =Dhi, ragaa hin arganne.
5. Sh/Muhaammad Roobaa Intalee-Saala =Dhi, Ragaa guutuu hin arganne.
6. Muhaammad Aliyyee Booruu Saala=dhi, Umrii =40 ,Ijoollee =6
7. Abdunaasir Abdurahmaan M/Alii- Saala =Dhi,Umrii =18 maatii hin qabu.
Gaafuma guyyaa 05-06-2010 Rayyaan ittisa biyyaa kunneen namoota erga rukutanii boodas, qabeenya hawaasaa saamanii , Beeyladoota immoo rasaasaan fixaniiru
Gaafa Guyyaa 04-06-2010nii Ganduma maddaa jedhamuuttii hoomaan raayyaa ittisa biyyaa qeerroo lakkoofsaan 12 ta'nii fi dubartii ulfa ji'a shanii qabdu irraatti maaf bishaan burqaa (maddaa) dhiqattan jechuun reebicha gaggeesaniin miidhaa cimaa 3 fi miidhaa salphaa 9 irratti raawwataniiru. Kunis namoota lama meeshaa waraanatiin lafee yommuu cabu, dubartiin ba'aa qabdu garaa keessa dhiituun ,qeerroowwan qabuun burcuqqoo qaruuraatiin dabbasaa irraa ciruun mataa isanii buburuksaniiru. Kun gochaa shuukkaneessa , gadhee fi dhala namaa kamiyyuu irratti hin raawwatamneedha.
Haalli Gochaa sukkanneessaa fi gaddisaan kun kan rawwaatameef "Sababa kan hin qabne ta'u illee Kanaan dura Aanaa madda walaabuu tti Raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa Ooraalii Lakk Gabatee መከ 05766 DF Sukkaara Kuntaala 50 fe'ee deemu eeruu hawaasni kenneen too'anna jala ooluun murteen adabbii irratti kenname sana haloo/revenge/ bahuudhaaf akka ta'e."
NAMOOTA DU'ANIIF JAANNATA, MADOOLEEF BARAARAMA HAWWINAAF !
Guraandha- 6 ,2010                        

INJIFANNOO ARGANNETTI GAMMADAA IMALA KEENYA ITTI FUFNA.

INJIFANNOO ARGANNETTI GAMMADAA IMALA KEENYA ITTI FUFNA.

                                                      Saphaloo Kadiir

Uggura geejjibaa fi lagannaan gabaa guyyaa kaleessaa gaafa Gurraandhala 12, 2018 jalqabe guyyummaa duraatti injifannoo galmeessuu jalqabe. Wayyaaneen akka hidhamtoota gad lakkiftu waywaachuu jalqabde. Guyyaa lammaffaa jechuuniis Kibxata Gurraandhala 13, 2018 injifannoo qaawaan agarre san harka caaluu fi ijoo hojiin nuuf mirkaneesse. 

Oromiyaa guutuu keessatti haala takkaa argamee hin beekkamneen lagannaan akkuma karoorfametti godhame kun ajandaalee adda durummaan irratti xiyyeeffate keessaa ijoo kan hoggantoota siyaasaa Oromoo maqaa shoorarkeessummaatiin hidhaman baasuu irratti xiyyeeffate injifannoon moo'atee galuu danda'ee jira. "Maaliif mormiin kun yeroo kanatti godhuun barbaachise?" warra jedhuufiis deebii quubsaa laatee jira. Ajandaan lagannaa gabaa fi uggura daandii kan biraa shiroota diinni keenya guddaan 'wayyaaneen' roga maraan Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjataa turee fi jiru kan ammallee bifa haareyaan qindaawee daran nurratti raawwatamaa jiru kana kana dura dhaabbachuun mormuu, raayyaa waraanaa akka Oromiyaa keessaa nurraa baasan godhuu dha. Shirri hamaan duguuggaa sanyii waraanni wayyaanee nurratti raawwachaa jiru kun nutti hammaachuu malee kan nurraa qabbanaawaa deemu waan hin tahiniif hayyoota qabsoo qeerroo Oromootiin gad lakkifaman kana simannee fuula dura itti qophooynee kan isaan qabannee, isaan waliin taanee itti deemnuu fi injifannoolee keenya bakkuma itti dhaabnerraa itti fufsiifnu taha waan taheef ammallee qophooynee jabaachuu qabna.

Dhimmi hidhamtoota ilmaan Oromoo, hoggantootaa fi miseensoota dhaabbiilee siyaasaa maqaa adda addaa itti moggaasuun mana hidhaatti uggaraa turan duree fi mataa qabsoo tahan akkuma warraaqsa keenya qofaan baafanna jennee murteeffachuun kaane ittiis milkooynee jirra. Keessattuu hoggantoota jaarmayaalee siyaasaa Oromoo addumatti ammoo haala fayyummaa obbo Baqqalaa Garbaa irratti kan xiyyeeffate qabsoo guyyaa lamaatiin qofa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee kanneen biroos harka diinaatii futtaasuu danda'uun keenya irree fi cimina qabsoon qabdu daran nu barsiiftee jirti. Warra qabsoon harka duwwaa amma booda bu'aa tokko hin fiddu jedhuufillee deebii quubsaa laachuu daran warra deemsa warraaqsa Oromootti gufuu fi danqaa tahuu kajeelanillee injifannoon saffisaan argamte baquu gad cabsite jirti. Qabsoon qeerroo Oromoo tarsiimoon masakamti, kaayyoof karooraan hornagamti hoggaa nuti jannu warri seeqiinsa qishnaa nutti seeqan marti injifannoo waliin qabna waan taheef simannaa kabajamtoota hoggantoota keenya hidhaa bahaniif godhamutti makamuun akka firii injifannoo mi'ooytuu nu waliin dhadhamattan kabajaan isin afeerra. Wayta injifannoo argannutti gammadnuus kaayyoo fi akeeka qabsoo keenyaa dagachuu hin qabnu. Qabsaa'oota mana hidhaatii gad lakkifaman simachuuniis qabsoo of dandeesse tahuun beekkamuu qaba. Kan qaamaan gootoota keenya biratti argamuuf carraa hin qabnees bakkuma jirutti gammachuu fi simannaa isaa ibsachuu ni danda'a.

Karoorri qabsoo Oromoo itti aanu dhihotti kan jalqabamu akka tahe beekkamaa dha. Inniis tarsiimoo addaa qabatee hiikamtoota keenya gad lakkifaman waliin kan itti deemamu akka tahe waan wal nama gaafachiisuu miti. Keessattuu walitti dhufeenya simannaa gootota kanaaf goonu keessatti wal mari'achuun, tarsiimoo addaa baafachuun, wal gurmeessuun, wal jajjabeessuu fi haala fuula duraa tilmaammachuun warraaqsa itti aanuuf bu'ura cimaa tahuu gad fageessinee hubachuu qabna. Wayyaaneen Oromoo jimlaan hiitee baasabaasaan (ችርቻሮ) gad lakkisuun amala isiiti.
Kana keessa umrii gabrummaa isii dheereeffachuun yaaluu isiiti. Nuti garuu warreen qabsoo keenyaan baafannetti gammadaa kan hidhatti hafan warra akka Olbaanaa Leellisaa, Kaffaaloo Taffarraa, akkasuma koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa keessaa kan hidhaman kan akka Ustaaz Ahmaddiin Jabal faa haalli fayyaa isaaniis yaaddeessaa tahaa kan jiru dabalatee Oromoota sababa adda addaa itti moggaasuun badii malee hidhuu daran gocha diinummaa hamaa irratti raawwachaa jiran baafachuuf qabsoo irree keenya cimaa qindeeffannee kan itti yaanu tahuun beekamaa dha. Kana malees ajaandaan waraana wayyaanee Oromiyaa keessaa firraa baasuu gaafachuu qabsoo itti aanu keessatti kan haalaan finiinee itti fufu taha. Injifannoo argannetti gammadaa qabsoo itti aanuuf if ijaaraa, tarsiimoo keenya jijjiiraa itti deemnaan injifannoon nuti hin milkooyne hin jiru. Irra deebi'uun baga gammaddan baga gammanne. Qeerroo fi ummata Oromoo qabsoon injifannoo dachaa galmeessitan kabajaaf jaalalli isinii qabnuus dachaa dha. Jabaadhaa ammallee seenaa hojjadhaa.

"Seenaa haasawuu irra seenaa hojjachuun galma qabsootti saffisaan nu geessa!"
Fuula Facebook isaa ''Saphaloo Kadiir'' ka jedhuun hordofaa. 
Gurraandhala, 2018

Ibsa lagannaa gabaa Oromiyaa yeroodhaaf dhaabuu ilaalchisee kenname

Ibsa lagannaa gabaa Oromiyaa yeroodhaaf dhaabuu ilaalchisee kenname

                                                              Qeerroo Oromiyaa
Guraandhala. 13, 2018


     
Sochiin mormii Oromoon waggottan afran darban bifa addaan godha ture sadarkaa kufaati sirna wixxirfataa jiruu dhiyooti argurra gaheera. 
Milkiiwwan sochii Qeerroo Oromoon durfamuu keessaa inni tokko walta’insa paartii biyya bulchuu- ADWUI kan DhDUOnis miseensa itti taate gidduutti babbaqaqinsa dhugaa uumuudha. 
Sochiin Oromoo Qeerroon durfamu jabaachu hubachuun DhDUOnis namoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessaa yeroo dhiyoo fuulduratti bayan waliin sochii kanatti makamuufi gara uummata Oromoo goruuf fedhii agarsiiste.


Sochiin kunis kadhannaa hoggantoota DhDUO haaraaf gurra kennuun sochii diddaa yeroo murtayeef dhaabuun komiifi fedhii Oromoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif dhiyeessaa tureera.
Haata’u malee Mootummaan Naannoo Oromiyaa gochoota muldhatoo uummata Oromootti abdii horan haga tokko qofa agarsiisuun sochiilee isaa dhaabuun ergamtu gar-tokkee murna ABUT (TPLF) ta’ee argame. 
Keessuma erga murni ABUT walgayiilee koree hojii raawwachiiftu kan ofiifi kan ADWUI raawwatee as sochii Qeerroo kana quncaarsuufi dhaamsuf ergamni ifa ta’e Mootummaa Naannoo Orimiyaatti waan kenname fakkaata.


Murni wayyaanees MNO ergama kana qaamatti fudhachuu erga mirkaneeffatee booda tuffii isaa agarsiisuuf kallattii sochii Qeerroo kana ittiin toyatu jijjiirate. Murruuqqiin Calanqootti, Ambotti, Garba Gurraachaatti, Waldiyaattiifi dhiyeenya kana ammoo kaampii buqqaatotaa Hammarreessaatti raawwatan kallattii isaan itti deeman ifatti ragaa bayeera.

 
Yeroo tuffiin murna wayyaanee hammaatetti dadhabbiifii lallaafinsi MNO agarsiise sochiin kun kallatti jijjirrachu mala shakkii jedhu uumuun afuuraa sochii kanaafi hoggansa Qeerroo xiiqii guddaa keessa galche. 
Ajjeechaafi hidhaan akka dhaabbatuu akkasumas Baqqalaa Garbaafaa dabalatee hidhamtootni siyaasa Oromoo marti akka hiikaman mootummichaaf waamichi yeroo dheeraa dhiyaachaa ture. 


Wayyaaneen lallaafinsa MNO kanaan onnattee tuffii ishee daran agarsiisuuf hidhamtoota siyaasa gadhiisuu diduurra darbee, Obbo Baqqalaa Garbaa balaa dhiibbaan dhiigaa hamaan fidurraan kan ka’e agartuun isaa jaamuu akka malu ogeessoonni fayyaa akeekkachiisanis yaalii hatattamaa isa barbaachisu dhorkitee turte.

Yeroo kanatti egaa Qeerroon sochiisaa mootummaa abbaa hirree adunyaa cimtuu hundeen raase deebise calqabuuf kan murteesse.

Torbee kana diddaa namusa qabeessa - lagannaa gabaa uummata Oromoo miliyoonotaan lakkayamu hirmaachise waamuuf murteesse.

 Waamichi gabaa lagannaa kun Guraandhala 12, 2018 guutummaa Oromiyaatti gaggeeffamuuf waamamee.
Laguu kana keessatti:

Mootummichi lagannaan gabaa kun hundeesa akka raasu waan beekuuf battaluma waamichi kun godhametti Baqqalaa Garbaafi hidhamtoota siyaasaa biroo hiikuuf murteessuun lagannaan gabaa kun akka haqamuuf kadhate. Yeroo Qeerroon kadhaa mootummichaaf deebii deebisuuf maryatutti waraanni wayyaanee kaampii buqqaatota Oromoo naannoo Somaaleerra dhufanii keessatti murruuqqii raawwatte. Gochi waraana wayyaanee kun kadhaa kamiyyuu ija gaariin ilaaluun sirrii akka hin taane waan agarsiiseef uummata Oromoo mara miira aarii keessa galchuun inumayyuu karoora laganna gabaaf beenzina ta’e. 

Iddoo mootummichi sodaatee qunnamtii interneeti mara cufetti Oromoon bahaa dhihaa, kaabaa kibbaa wal ta’uun diddaa naamusa dinqisiifamuun koroorffatee galmaan gaye. 
Laguun gabaa kun impoortiifi eksipoorti akkasumas gabaa naannoole maraa ugguruun dinagdee sirnichaa gatantarseera. Mootummaa qobaa isaa dinagdee biyyattii dhuunfateef kuni kasaaraa guddaa ture. Kanaaf hardha hoggantoota KFO Baqqalaa Garbaafi waahillan isaa 6 hiikuuf dirqameera.


Kun kan ta’e Qeerroon diddaa isaa deebisee finiinsuun gaaffilee ifaafi kallattawaa mootummichi deebisuu qabu qabate sochiitti deebi’uuf murteessuu isaatiini.

Hoggantoota KFO 7 injifannoon erga hiiksiseen booda Qeerroofi Qarreen haala laguun kun itti deemu malu xiinxaleera. 
Xinxala kanarratti hundaayuun laguun guyyaa boruu (roobii) akka dhaabbatuufi guyyaa hafte kana hoggantoota injifannoon hidhaa bayan simachuuf, daandii fi magaalota sochiin guyyoota lamaan darbe keessatti ta’e mara qulqulleessuuf akka oolu murteesseera. 
Qindeessitionni Qeerroo diddaafi lagannaa gabaa namusa cululuqaafi injifannoo addaan xumurame kanaarratti lammiilee hirmaatan maraaf kabajaa fi dinqisiifanno guddaa akka qabu ibsuu barbaada.

Bilusummaan Uummata Oromoof, Bilisummaan uummattoota Itoophiyaa maraaf.
Qeerroo Oromiyaa
Guraandhala. 13, 2018