Wednesday, November 8, 2017

Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan

Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan

                                                      Jawar Mohammed
Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan... hanjamaa dhiisaa. 
Gaafa duraas osoo taa'aa jennu Abdi Ilee waraana guddaaf qophaayaa jiru waliin waliigaltee nagyeenyaa mallatteessitanii of dagachiiftanii ummata ficcisiisftn. Ammas naannoo Soomalee wajjiin konfaransii nangeenyaa qopheessu dhiisii sadarkaa hoggansaatti waliin haasayuufuu haalduraa guutamuu qabu hedduutu jira.
  • 1) Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaayaman ammas naannoo san keessatti bakka buuteen isaanii hin beekamu. Kan hidhaman gadi lakkifamuu qaban, kan ajjeefaman addaan baafamanii reeffi isaanii maatiif kennamuu qaba.
  • 2) Abdi Ileefi qondaalonni Liyyu Poolisii nama keenya fixan seeraaf dhihaatanii adabamuu qaban.
  • 3) Ilmaan Oromoo kuma dhibbaa ol naannoo sanii yeroo buqqaafaman qabeenyi isaan dhiisanit bahan. kanaa beenyaan kaffalamuufi qaba.
  • 4) Ummanni keenya buqqa'e bakka jireenya isaa deebisee itti jaarratutti qubachiifamuu qaba.

Osoo namni keenya bakka buuteen isaa hin beekkamiin, kan hidhami gadi hin lakkifamin, kan du'e hin awwaallamin, kan ajjeese seeraaf hin dhihaatin, qabeenyi saamame osoo hin kafalamin Abdi Ilee waliin konfaransii nageenya goona jechuun qosaadha. Gonkumaa fudhatama hin qabu. Abdi Ileen angorraa bu'ee seeraaf dhihaachuu qaba. Liyyu Poolisiin diigamuu qaba. Jeneraalonni Wayyaanee Abdi Ilee duubaan lola kana banan ni beekkamu, adabamuu qaban. Sun ta'uu baannaan naannolee lamaan jidduu nageenyi homaatuu hin jiraatu. Ammas lolli akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu qoosaa kana dhiisaatii haldureelee kana goochisaa yoo dandeessan. Yoo dadhabdan ummatuma buqqa'e kanaayyuu qubachiisaa.Ummanni keenya ji'a sadi booddees mooraa baqaa keessan rakkachaa jira. Jala murree isinitti himna...kuni dhimma public relation miti. Dhimma lubbuu ummata kumaatamaati. Dhimma siyaasaa naannawa sanii tan fuulduraa irratti murteessaa ta'eedha. Kanaaf konfaransiinis ta'ee haasaan 'nageenyaa' Abdi ilee waliin godhamu kamiiyyuu haldureeleen kun ifatti guutaman malee hin ta'u!
Be realistic, get off you high horse!

Tuesday, October 31, 2017

OROMOON SIRNOOTA MALEE SABOOTA IRRAA JIBBA HIN QABU.

OROMOON SIRNOOTA MALEE SABOOTA IRRAA JIBBA HIN QABU.

                                                                   Saphaloo Kadiir

Oromoon saba guddaa gaafa Afrikkaa qofa osoo hin taane guutuu addunyaatiif saba hangafaa tahuun wal nama hin mamsiisu. Hunda daran ammoo wanti saba kana adda godhu yoo jiraate gaarummaa, gara laafummaa, mataa isaarra nama jaalachuu, duuyda bal'inaa fi obsa qabaachuu isaa daran qoree fi qoorraas danda'ee sabaaf sablammii qorii takkatti waliin nyaachuu danda'uu isaati. Sabni kun saba naamusa qabu, saba eenyuuf illee jibba hin qabne tahuun ganama irraa keessoo dhiigaaf lafee isaatti galmeeffamee kan waliin uumame tahullee, baroota dheeraaf garuu dhugaan isaa kun dabee, inniis dhugaa fi ragaa isaatiis dhabee, maqaan isaa maqee maqaan haalaa fi amalaa, uumaa fi uumama isaa waliin wal hin simne, moggaasa eenyummaa isaatiin wal hin himne yoo itti moggaafamullee, yoo ittiin yaamamullee obseetuma cal'isee, hidhii ciniinnatee sirnootatti qabsaawaa hanga arraa gahe. Qabsoo maqaa isaa kan xurree irraa maqee fi cilee gurraatti warroonni saba kanaaf jibba qaban itti haqe firraa dhiquu fi firraa haquuf osoo saba biraa hin tuqin sirna isa miidhee fi gabrummaa jalatti isa hidhe diiguuf kaleessaas qabsaawaa ture, arraas cichee qabsaawaa jira, fuula duraas hanga walaba bahutti qabsoo isaa daran finiinsuun itti fufa.

Sabni Oromoo kun saba hayyummaa fi gamnummaan guuttee irraan baleeyxee ifiif mitii ambaafuu geessu, saba obsi isaa gowwaa fakkeesse, gara laafummaan isaa sodaataa fakkeesse, duuyda bal'inni isaa dhamaayyuu fakkeesse tahuus sabni kun saba qaroomaa fi tahuu gannoota dhibbaa fi walakkaa oliif rogoota adda addaan mirkaneessullee cubboonnii fi sobdoonni gaariin isaan himuu hin dandeenye. Hin dandeenyees osoo hin taane dhugaa saba kanaa ibsuu waan hin barbaanneef hunxuxatti dhooysanii kaayan. Jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif ibidda gabrummaa keessatti mudhuraa fi tortoraa turellee qabsoo dhiisee harka maratee guyyaa tokkoof mana hin oolle, dirra lafa kaayee diriirfatee hin bulleesi. Qabsoo kanaan dura qabsaa'aa turettis, kan amma itti jiruu fi fuula duratti godhu keessattiis garuu mirga isaa kan dhabe deebifachuuf malee mirgoota sabootaa fi sab-lammoota biraa qabatamaan sarbuu, darbuu, dhiituu fi dhiibuu dhiisii sa'aa takkaaf niin godha ja'ee sammutti imaammatee hin beeku. Oromoon, eega gaafa lafti isaa Oromiyaan sirna badaa habashootaatiin koloneeffatamtee, qabeenyi hireef hirmaata isaa tahe saamamaa, mirgaa fi eenyummaan isaas dhiitamaa, namummaan isaa gabroomaa turullee sirnaatu na miidhe jechuun sirnicha irratti qabsaa'uu malee saba biraa dhiisii kan sirnoonni buttuun dhiiga dhuuyduu fi foon mogoltuun keessaa bahan sanuu ija hamtuun laalanii hin beekan. Oromoon mirga isaa falmachuuf qabsoo godhu keessatti ilmoo caraa takkattuu bu'ee nama tokkos miidhee hin beeku.

Haa tahuu garuu "Obsa baayy'ate gowwaan sodaa seha" akkuma ja'an san shira gara bal'iinaa fi obsa qabaatiinsaan Oromoon bira dabru mara diinnan isaa kan dur irraa jalqabee hanga quxusuu saanii wayyaaneetti gowwummaa itti fakkaatee shira danuu qabsoo Oromoo sakaaluuf yero yeroon xaxaan. Nutiis shira isaan nuun kuffisuuf daandii qabsoo Oromoo irra labbaa galchan faantoo godhannee irraan tarkaanfachaa as geenye. Ciminni keenya ambaaf hin mul'atu malee, mul'atuus hin dubbatu malee injifannoo gurguddaa galmeessaa jirra. Keessattuu quxisuun koloneeffataa, diinni guddaan Oromoo Wayyaaneen gaafuma biyya Oxoophiyaa tana qabatte irraa jalqabee hanga arraa wayta qabsoo fi warraaqsi Oromoo finiinu cufa diraamaa gosa adda addaa hojjachaa turuun ni yaadatama. Garuu wanti diraamaa wayyaaneen qabsoo Oromoo ittiin laamsheessuuf hojjattu durii hanga ammaa 'Mata Duree' diraamootaa malee qabiyyee fi qadiyyeen keessoo diraamicha guutumatti wal fakkaachuu isaati. Narratti barama jattee shakkuu dhabuun isii doofummaa wayyaanee mul'isullee garuu irra deddeebitee tooftaa fi tarsiimoo wal fakkaataan deemuun isii nama aarsa. Diraamaa wayyaaneen qabsoo Oromoo ittiin laamsheessuuf dalagaa turtee fi ammallee itti jirtu keessaa tokko saboota biraa Oromoo irratti kakaasuun walitti bu'iinsa hamaa uumuu dha.

Gaafa Oromoon mirga isaa falmachuu jalqabu gariin akka waan Oromoon mirga saboota biraa dhiibuuf qabsaawaa jirutti laalan. Garuu ummanni Oromoo eenyu akka tahan namni barana hin galleef waa'een Oromummaa umrii isaa guutuu hin galtuuf. Barana ummanni Oromoo shira wayyaanee fi kittillayyoo isii Abdi Illeen xaxameen ummanni Oromoo kuma dhibbaa ol naannoo Soomaalee tan mootummaa Xoophiyaa jalatti heeraa, alaabaa, mootummaa, tarsiimoo, lammummaa fi qajeelfama tokkoon bulan keessaa saniifuu lafa Oromiyaa tan duraniis shiruma wayyaaneetiin cittee dachuma isaanii irraa buqqaafamanii Oromiyaa keessatti facaafamanii jiran. Hunda osoo nagayumaan fidanii nuuf facaasanii irra wayyaa ture. Dubartoota keenya daa'imaa hanga manguddootti haala suukaneessaan gudeedaman. Gudeedamanii nagayaan gad hin lakkifne. Ibiddaan qaama gugguban, sibiilaan qaamaa fi nafa saala isaanii cicciranii, kaaniis ajjeessan. Haadhaaf ilmoo malqa addaan facaasanii gara jabummaan garaa waa dhale boochisan. Jaarsa ajjeessanii haadha manaa itti taphatan. Hedduu tuman, akka malee reeban, guyyaa meeqaaf garaa agabuu manneen hidhaa keessatti ugguranii waan ilmi namaa namaa miti bineensa gaaraa irrattuu hin raawwanne irratti raawwatan. Qabeenya umrii isaanii guutuu horatan irraa harka duwwaa laqaaqamanii fuudhamuun akka shiftaatti darbaman. Maaliif akkana gootan? ja'anii eenyullee hin gaafanne. Inumaatuu kallattii qalbii isaanii bakka takkatti deebisuun ummata qabeenya isaanii irraa harka duwwaa baafaman kana deebisanii qubsiisuuf deeggarsa walitti qabuu finiinsuu malee namni kana nu godhan, san nu godhan ja'ee daqiiqaa tokko maalayaanii irratti hin gubne.

Lafti irraa buqqaafaman kun Saudi Arabiyaa, Suudaan, Yaman, ykn biyyoota biroo osoo hin taane, Naannoo Soomaalee Xoophiyaa keessaahi. Biyyi yeroo hedduu namoota seeraan ala biyyattii isaanii keessatti yoo argamte firraa nama darbitu Saudi Arabiyaa faa turte. Takkaa ammoo akka Naannoon Soomaalee tan Abdi Illeen hogganamtu tanatti tahe biyya ambaattuu mudatee hin beeku. Wanti nama dhibu ammoo shira kana harka caalu kan wayyaaneen xaxame haa jannuu malee warri Soomaalees fedhii ummata kana buqqaasuu qabaachuu isaanii agarra. Osoo fedhii akkasii qabaachu baatanii manguddoonni, jaarsooliin, abboottiin amantii, dura bu'oonnii gosootaa, hayyoonni, bakka bu'oonni hawaasa fi kkf marti eessa turan? Naannoo Soomaalee keessaa namni tokko kan shira kana mormu akkamitti dhabame? Waanuma fedhellee haa tahuu garuu shirri hamaan hangana gahu irratti raawwatameellee ummanni Oromoo gonkuma Soomaalee Oromiyaa keessa jirtu ija keessa laalee hin beeku. Ifiif ija keessa laaluu dhiisii kashlabbootaa fi ergamtoota wayyaanee kan akka waan Oromoon gocha hamaa Soomaloota irratti fudhatanii fakkeessuun shoorarkaa uumuuf bobbaafaman mara sakatta'anii, faana bu'anii shira hammeenya isaan raawwachuuf ka'an meeqa qabanii harkaa fashaleessan. Manguddoonni, abboottiin amantaa, abboottiin gadaa, qeerroo fi hawaasni Oromoo marti akka jerjeraan garii fi ergamaan garii tarkaanfii diinummaa akka hin fudhanne Soomaaloota Oromiyaa keessaa jiraatan, daldalatan eegaa turan, hanga ammaas waardiyaa tahanii eegaa jiran. Hanga ammaattiis sabni biraa kan sababa kanaan wal qabatee qeensi irraa caphe, baalli irraa bu'e hin jiru. Duriis Oromoo bineensa nama nyaatu fakkeessanii sammuu namayyuu keessatti kalaquuf yaala turan. Wayyaaneeniis eega aangoo biyyattii dhunfattee hanga arraa tooftaa jijjiirraa roga hedduun itti moggaasanii yaada afaanfaajjeessaa turan. Arraas ittuma jiran. Kana tahuus sabni Oromoo guyyaa tokkolleef shira itti xaxamaa ture kanaaf qabsoon injifachuun ala jibbaa fi tuffi warroonni gariin qabaniif kana xiiqii fi kulkaan baafachuu fi kafalachuuf takkaa hin yaalle. Kanaaf, warroonni maqaa cubbuu Oromotti maxansanii qabsoo Oromoo xureeysuu fi xiqqeessuun haa dhaabbatu. Yoo Oromoon qabsoo finiinsu mara warra Itoophiyaa diiguuf qindaawee sochoo'u jechuun maraatu, akka Oromoo waan biyya diigduu taatee.

Walumagalatti, Oromiyaan akkuma beekkamu Soomaalee qofa osoo hin tahin sabaa fi sab-lammii biyya Oxoophiyaa ja'amtu tana keessatti argamu maraaf duuyda bal'aa nyaachisee isaan qubsu, obaasee dheebuu baasu tahuun ifa galeessa. Saba Xoophiyaa keessa jiru 85 ol irraa kan Oromiyaa keessa hin jirre jechuuf natti ulfaata. Akka seenaan himuttiis kanuma dhugoomsa. Haa tahuu garuu waggaa dhibbaa fi soddamaa oliif sabni danuun saba Oromoo waliin Oromiyaa irra osoo xurii qeensaa irraa hin kaasin waliin jaalalaa fi kabajaan jiraachaa turan. Osoo sabni Oromoo utubaa nagayaa fi gaaddisa dadaa tahee saboota badii irratti raawwataniis tahee, kan nagayumaan itti dhufan kanaas inni tolaaf dadaan waliin jiraachuuf hayyamaa tahuu baatee isaaniis nagayaan jiraachuu hin danda'an turan. Arraas wayta ammaa kan wayyaaneen saboota mara Oromoo waliin walitti buusuuf mudhii hidhattee maraachutti jirtu kanaas Oromoon saba kamiyyuu maxxanfatanii jaalaluma kaleessaa saniin waliin jiraachaa jiran. Haqaa fi dhugaa Oromoon qabu, kabajaa fi ulfinni eenyuuf illee laatee waggaa dheeraaf waliin jiraataa jiruu, warri arra akka waan Oromoon jibba saboota biraaf qabuu fakkeessanii kalaquu barbaadan kun eessaa dhufan? Murni Oromoo fi saboota biraa waliin dha'uun siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadan illeen haa godhanii. Duuba warri Oromoo waliin jaarraa tokkoo fi walakkaaf jiraate kan gaarummaa, arjummaa, jaalalaa fi kabaja saba kanaa beeku faan akkamitti dharoota Oromoo irratti afuufamuu fi maqa balleessi akkanaa fudhatanii amanu? Oromoon gaafa mirga isaa falmatu mara, kan namaa tuquuf osoo hin taane gaafa haqa isaa barbaaddachuu qofaaf warraaqsa isaa finiinsu mara ija jibbaatiin maaliif laalama? "Nama dhiiga si obaase aanan obaasi!" ja'ee kan hamtuu fi shira irratti raawwatuullee tolumaa fi dadaan bira dabree waliin jiraachaa as gahan. Shira osoo inni arkuus tahee hin agarre kan irratti raawwatamu mara "Takkaa duraa fixaa, takkaa du'aa fixa" ja'ee goolabee bira dabruu beeka Oromoon. Lafuma isaa irratti kan inni namatti hin maqne, warrumma itti dhufu kanaan osoo miidhamuu dachii tahee obsaan jiraachaa ture ittiis jira. Kanaaf, yoo warroota uumamaan jibbaa fi balfa saba kanaa qaban tahe malee haqa isaan qaban kan dhooysu waan jiru natti hin fakkaatu. Sabni lafa isaa saamanii waggaa 150 oliif warruma isa saame san waliin nagayumaan jiraatu addunyaarra eessa jira? Namni kana hunda hin amanin barana hoo, kan shirri tamana hin qabne Naannoo Soomaaleetiin saba kana irratti wayta raawwatamu inni ammoo nagaya biyyatti eeguu fi mirga isaa falmachuma jira. Saba tokkollee itti bu'ee hin beeku. Sabni hangana obsu eessa jiraree? Oromoon kan falmachaa turee fi jiruus sirnoota malee sabootaa miti. Jibbi keenya sirnootaa malee sabootaa miti. Hundafuu namni barana kabajaa, naamusa, jaalala, hayyummaa, dhiirummaa, qarooma, ulfina, obsa fi eenyummaa Oromoo hin barin yoomillee hin baru.
"Sirna dulloomaa mara qabsoo keenyaan ni diigna!"
Saphaloo Kadiir | Abdulbasit

Onk. 2017

Monday, October 30, 2017

"Qabsoon Simeetii osoo hin taane silleetiidha" Poolisicha Shaashamannee

"Qabsoon Simeetii osoo hin taane silleetiidha" Poolisicha Shaashamannee

                                                       Jawar Mohammed

Baroonni 1980mootaa yeroo qabsoon ummata Afrikaa Kibbaa injifannootti dhihaateefi sirni Apaartaayidiis du'a of baraaruuf hammeenyaafi shira heddu dalagaa tureedha. Yeroo san keessatti qabsoo ummata laamshessuuf basaasota hedduu bobbaasaa turan. Basaasoti kun lubbuu qabsaa'ota hedduu dhabamsiisan; duula qabsoo baay'ee gufachiisaa turan. Kanaan aaruudhaan ummannis basaasota irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Tarkaanfileen adabbii kunis namoonni biraa basaasummaatti akka hin bobbaane jiilchuuf waan tureef ifatti ummata duratti ( public) raaw'atama ture. Tarkaanfilee kana keessaa tokko necklacing jedhamuun beekama. Kunis warra basaasummaan shakkaman san morma isaanitti goomaa diruun gubuu ture. Tarkaanfiin kun yeroo jalqabaa akkuma yaadame basaasota suukannneessuun akka badaniifi dhokatan godhee ture. Garuu adaduma bubbulee tarkaanfiin akkasii heddummaateen qabsoo irratti miidhaa fidhuu eegale ( backlash).
dameen tikaa apartaaydii tarkaanfiin kun akka qabsoo miidhutti jijjiire. Kanas kara lamaan raaw'ate. Tokko namoota ummata keessatti jaalatamanifi beekkaman akka waan isaan basaasa ta'anii fakkeessuun iccitii qabsaao'tatti dabarsuu ( leak) eegale. Qabsaa'onnis namootuma nagayaa qabee gubuu eegale. Namoonii jaalatamoo ta'an bifa suukanneessaan ajjeefamuun kun ummata keessatti mufii uume. Lammaffaa basaasotuma isaa ummatatti makuun namuma argan hunda magaalaa jidduutti akka guban gochuu eegale. Seera dhablummaan kunis ummata keessa sodaafi wal shakkii guddaa uume. Maqaa qabsoofi qabsaa'otaas hedduu xurreesse. Keessattu haati warraa Nelson Mandela, Winnie'n gocha necklacing jedhamu rakkoo inni fiduu malu osoo hin beekin ifatti deeggaruun boodarra yakkaa duriyyeefi basaasni raaw'atamu maraaf hoggansi akka balaaleffatamuuf karaa saaqe. Dogongorri tooftaa kun qabsoo Afrikaa Kibbaa galmaan gahuu dhoorguu baatus, wareegama hin barbaachifne hedduu kafalchiisuun, qabsoo yeroo saniitif bilisummaa boodas kasaaraa siyaasaa guddaa fidee ture. Winnie Mandela, qabsooftuun umrii ishii guutuu falmaan dabrsite, sababa necklacing kanaan hanga har'aa mqaan ishii hammeenyaan ka'a.
Maalifin seenaa kana gabaabsee barreesse? Tibba kana wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waan hedduu na yaaddessuufi dogongoroota qabsoon biyya biraa keessa dabarte waan na yaadachiiseefi. Xiiqiifi miiraan deemuun yeroof waan garaan yaade bakkaan gahuuf fayyadus karoora tarsiimoon kaayameef ( strategic plan)gufuu ta'a. Diina burjaajjayeefis haara galfii kennuu bira dabree tooftaaa ofirraa ittisaa ( reactionary defensive) irraa gara dhibbaa uumuu ( counter attack) akka deebi'u hiree banaaf.
kanaafuu Yaa joollee Oromoo 

Tasgabbiin haa sochoonu
Tarsiimoon haa maskamnu
Akka innifannu!

This is the story (failed attempt):

This is the story (failed attempt):

                                                                 Milkeessaa Miidhagaa
This is the story (failed attempt):

I left my home early morning, about 7:00 AM. I didnot see unusual thing around my home all the way to taxi post. Of course, it was on last Wednesday night at about 1:00 PM that three persons followed me walking on the two sides of the streets up to my home. They went back after they made sure that I safely arrived my home. Since then, I get back to my home before the sunset. When I get out from my home I should control the environment as I have to walk some ten minutes to get tax. 
Today, I left my home early morning as I said; I observed my area, walked ten minutes and took my first taxi. I did not sense anything up to Arat-kilo, where I have to qeue for Bole's taxi. It was long qeue. I waited for about 15 minutes. A person intervened and qeued behind me without his order. We entered into the taxi, he sat behind me. He has communication instrument with him. His counterpart spoke loud on communication asking the pedal number of the taxi. He prefers to text massage on cell phone than talking on the communication. I suspected something is going on. I paid for Bole diildiy and the guy also paid for Bole dildiy. One may also think the person might be on other duty than arranging some kidnapping against me. So, I have to check and recheck that. I decided not to travel up to Bole dildiy. I also prefer not to get off from the taxi at Bole dembel. I decided to get off at Bole matemia. We reached Bole matemia . Assistant driver asked travelers whether anyone is getting off at Bole matemia. No one responded . Assistant driver told the driver not to stop. Now, I confirmed no one is getting off from the taxi at Bole matemia. I ordered the assistant to get off. When I got off, the person sitting behind me and other person also got off with me. I moved to left side and they moved to right side. I stood to wait for another taxi to leave that area. The two persons moved and took the sides of the streets where some shoeshine boys were sitting. I was waiting for taxi. Within a minute, someone (young man ) came towards me on the direction of the person with the hand communication. This young man crossing in front of me suddenly gave me a kick on my knee. I said nothing than running away understsnding some opertation is to undertake because I escaped the would-be trap at Bole dildiy. So, I run away towards the people. Another person appearing crazy also shouted at me saying "beat him beat him , he doesn't have eyes". I run away from both crazies. After staying a while in a cafteria, I took Lada (for rent) after being confirmed that the men have left the area. That is how immediately I left the area. Now, I am safe.

Wednesday, October 25, 2017

HUBACHIISA! Yeroo ammaa kanatti Wayyaaneen bifa dandeessu hundaan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumaa jirti.

HUBACHIISA!
Yeroo ammaa kanatti Wayyaaneen bifa dandeessu hundaan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumaa jirti.
                                                       Jawar Mohammed
Yeroo ammaa kanatti Wayyaaneen bifa dandeessu hundaan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumaa jirti. Jeequmsa kana uumuun ishii immoo tooftaan nuti itti fayyadamnu tooftaa haleeluu ( offensive approach) osoo hin ta’in tooftaa ofirraa ittisuu ( defensive approach) akka ta’uu nu gootee jirti. Kanaafuu nutis saffisaan ajandaa jijjiirudhaan gara dhibbaa ishiitti uumuu (offensive) deemuutu nurraa eegama.
Ajandaalee saffisaan itti deebi'uu qabnu keessaan kanneen ijoo ta’an asii gaditti eermaniiru;
A) Dhimma Finfinnee:- Labsiin qaamota hedduudhaan balaaleffatame sun paarlamaa bara dabree irraa bulfamuun isaa ni yaadatama. Amma paarlaamaan walgahee jira. Kanaafuu labsiin fooyya'e suni ammarratti dhihaachuu qaba. Kanaaf immoo akkuma dura jennee labsiin fooyya'ee Caffee Oromiyaa, Uummataafi hayyootaan irratti mari'atamuutu irra ture. Haata’u malee mariin suni Hanga ammaa hin godhamne. Kanaafuu amma saffisaan itti deebi'amuun wixineen bilchaatee Caffee Oromiyaan raggaasifamee paarlaamaa federaalaaf dhihaachuu qaba. Hubadhaa maddi rakkoo keenyaafi biyya sanii hundi Finfinneedha. Finfinnee ajandaa jidduu galeessaa qabsoo keenyaa gochuun qalbiifi humni keenya akka waaltahuu gargaara, dhiibbaan goonus handhuuraafi sammuu sirnichaa irratti akka ta'u godha;
B ) Dhimma Hidhamtoota Siyaasaa- Ilmaan Oromoo kumaatamaan badii tokko malee mirga saba isaanitiif waan dubbatan qofaaf manneen hidhaa biyya sanii keessatti gidirfamaa jiru. Kanaaf 1) Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa too'annaa isaa ( under its regional jurisdiction) jala jiran saffisaan gadi lakkisuu qaba. 2) Ummannifi MNO waliin ta'uun dhimma hidhamtoota siyaasaa kana ajandaa guddaa gochuudhaan keessaafi alaanis dhiibbaa uumuu qabna;
C) Dhimmaa Uummata keenya Naannoo Soomaaleetii buqqa’ee - gargaarsi hamma ammaa Uummata keenya Soomaalee irraa buqqa’aniif godhamaa jiru dhugatti sabni Oromoo hammam akka waliif nahu kan agarsiisedha. Hojiin gara MNOtiin dalagames hamma barbaadamuufi quubsaa ta'uu baatus kan xinneeffamee ilaalamuu miti. Hojiin guddaanifi xiyyeeffannaa ol’aanaa barbaadu garuu kan amma boodaati. Ummanni kun kana caalaa mooraa baqannaa keessatti haala amma jiru kanaan walirratti tuulamee turuu hin danda'u. Daa'imman barachuu qaban. haawwaniifi abbootin hojitti deebi'uun jiruu isaanii diigame deebisaanii ijaarachuun hirkattummaa irraa bahuu qaban. Kanaafu qorannaan bakka isaan qubsiisuuf mijaatuu adda baasuuf godhamaa jiru saffisaan xumuramee gamasitti geeffamuu qabu. Dabalataanis qabeenya isaanii naannoo soomaletti dhiisanii / saamamanii biraa dhufan haalli ittin deeffatan seeraan argamuu qaba. Kana hunda gochuuf koree qindeessituu amma jiru jalatti qaamni ogeessota irraa hundeeffame, kan Uummata kana bifa itti fufiinsa qabuun qubachiisuufi gargaaru dhaabbachuu qaba. Kanumaan wal qabatee rakkoon barattoota Yunivarsitii jigjigaafi Qabri Dahaaris ariitiin furamuu qaba;
D) Dhimma Jimaa- Sababni Abdi Illey fi jeneraalonni Wayyaanee gama hundaan lola nutti baananiif tokko daldala jimaa irratti ol'aantummaa qaban tursiisuufi. Kun yoomiyyuu akka hin taane Uummanni tokkummaadhaan itti agarsiisee jira. Kanaafuu MNO, daldaltoonnifi qonnaan bultoonni waliigaluun daldaltoota Jabuutii, Somaliland, Somalia fi naannoo Somaalee wajiin waliigaltee dantaa keenya kabajchiisurra gahuu qabu;
E) Dhimma saamicha Albuudaafi lafa Oromiyaa - qabsoon saamicha lafaafi albuudaa Oromiyaa hambisuuf godhamu jabaatee itti fufuu qaba. Hojiin lafa maqaa invastimantiitiin saamame deebisiisuu cimee itti fufuu qaba. lafti deebi'u ammoo bifa qorannoo irratti hundaayeen dargaggeeyyiif hiramu qaba. Akkasumas kontiraannii lafa albuudaa dhaabbileen gariin seeraan ala fudhachuun osoo Oromiyaafi Oromoo hin fayyadne saamaa jiran akka hin haaromsiifamne godhamuu qaba. Yookin immoo bifa haarayaan waliigaltee Uummataafi Mootummaa Naannoo Oromiyaa fayyadu mallatteessisuu ykn ammoo irraa fuudhuu qabna;
Walumaagalatti Dhimmoonni kunneen ajandaalee ijoo Uummata Oromoo tokko godhan keessaa muraasaafi injifannoon isaanirratti argamu sabaafi biyya keenyaaf bu'aa guddaa kan qabuudha. Qabsoon teenyas diina ofirraa dhoorkuu ( defensive approach) qofarratti tan bu’uurofte osoo hin ta’in diina ofirraa dhahuu ( offensive approach) tti geeddaruuf nu fayyada. Kana godhuun keenya immoo humni keenya isa duriirra daran akka dabaluuf nu gargaara. Yeroo ajandaalee kanneen tarkaanfachiisnu garuu karoora diinni sabaaf sablammiilee biroo waliin walitti nu buusuf lafa kaawwate akka hin milkoofnef of eeggannoofi bilchina ol’aanaadhaan tahuu qaba.

Saturday, October 14, 2017

QABSOON MAARAATOONIIDHA

QABSOON MAARAATOONIIDHA

                                                                  (Jawar Mohammed)
Jawar Mohammed
Torban dabre wal fakeenya qabsoo keenyaafi fiigicha maaraatoonii jidduu jiru ibsuudhaaf barruu gabaabduu takka feesbuukii gubbaatti maxxanseen ture. Akkuma beekkamu Fiigichi Maaraatoonii dorgommii kiloomeetira 42ti. Kiilomeetira 41n duraa san kufnee, kaanee, isa nu dura jiru dhaqqabnee fiigicha itti fufuu dandeenya. Akkuma Atleetin teenya Tiikii Galaanaa bara dabre goote sana jechuudha. Dheebonnu karaarraa gorree, bishaan fudhannee, bayyanannee humna horannee fiigicha keenya itti fufna. Kiilomeetira dhumaa keessatti garuu kufnee dogongora xiqqaa tokko raawwannaan moo'atamuu dandeenya. Fakkeenyaaf atileetonni tokko tokko yeroo sarara xumuratti dhihaatan gammachuun of dagatanii yeroo burraaqanitti kan itti dhiyaatee duubaan jiru sirriitti fiigee isaan moo'achuudhaan badhaasa isaan kiilomeetira 42 guutu itti xaaran yeroo dhabsiisu agarra.

Qabsoo Oromoo waggoota shantamaaf godhamaa jirtu keessattis sodaan kiyya guddaan, erga aarsaa hedduu kanfallee sadarkaa ol’aanaa amma irra jiru kanaan geenyee booda gantantarree akka of jalaa hin balleessineefi. Waggoota dheeraa dabran injifannoo gurguddaa argannee jirra. Dogongora hamaas hojjannee turre. Garuu yeroo qabaachaa waan turreef qabsoon dandamattee karaatti deebi'aa as geenye. Waggoota afran dabre kana ammoo saffisa dabaluun goolabbiitti dhihaachaa jirti. Adaduma sarara goolabbiitti dhihaachaa deemnuun tarkaanfiin fudhannu cufti kan nu gatantarsiisan akka hin taane of eeggannoo cimaa godhuu qabna
.
Hiriira mormii tibbana godhamaa jiru kanas haaluma kanaan ilaaluun barbaachisaadha. Ummanni maalif hiriira bahaa jira jennee yoo gaafanne deebiin isaa baay’ee salphaa akka ta’e ifa gala. Sababiileen guddaan haalli Oromoofi Oromiyaa ammaa fincilaaf bilchaataa ( ripen condition)

- Uummanni keenna osoo hin jaalatin Wayyaanee waggoota 26f baadhatee dugdi isaa waan madaayeef;
- Madaan ajjeechaa baroota dabranii ammas kan hin qoorin waan ta’eefi tuqaan xinnoon ishee miira isaa waan kakaasuf;
- Hidhamuunifi salphifamuun hoggantoota isaa baay’ee waan isa gaddisiisuf/ isa aarsuf;
- Daangaan isaa shira diinaan qindaayeen sarbamee obboleewwan isaa eddoofi lafa jireenyaa biyya teenya jedhanii keessa jiraataa turan irraa buqqa’uun isaanii baay’ee waan isa madeessef;
- Injifannooleen gurguddoon waggoota dabran galmaahan abdii ol’aanaa ta’e waan itti horeef; ( confidence)

- Hoggansi qalbii isanii hubatuufi dhugaa isaanii dubbatu gama aangoo Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa dhufuun onneefi ofitti amanamummaa waan itti horeef; ( euphoric hope)
- Poolisiin Oromiyaa Uummata isaatiif aantummaa agarsiisuuniifi fedhii uummataatii
n masakamee hiriira dhowwuu dhabuun uummatichi hamma poolisiin Oromiyaa bira jirutti miidhaan akka irra hin geenye/ irra gahus baay’ee xiqqaa akka ta'u waan amaneef/ waan tilmaamef; ( low risk anticipation)
Dimshaashatti uummatni keenya bifa yeroo kamiinuu adda ta’een sirriiti bilchaatee jira. Bilchini kun qabsaa'ota Oromoof abdiifi humna guddaa kan kenne yommuu ta’u diinatti ammoo naasuufi sodaa hamaa uume jira. Bilchinniifii kaka’umsi uummataa armaan olitti tarreessine kun akkanumaan lafatti kan dhufe osoo hin ta’in hojii ol’aanaa aarsaan guddaan itti baheen kan dhugoomeedha. Kanneen tokko tokkoon yoo ilaalle;

- Dadammaqiinsa sabboonummaa ( nationalist concisouness) kana uumuuf waggoota shantammaan dabre hayyoonni, barreessitoonnifii qindeessitoonni kumaatamaan lakkaawwaman humnaafi lubbuu isaanii itti wareeganiit takka takkaan jaaran ( it was built brick by brick);

- Dhaaba waggoota dheeraadhaaf meeshaa diinaa ta'ee diinni uummata keenya ittiin cunqursu, saamufi ajjeesuuf ijaarate keessatti hoggansi sabboonummaafi aantummaa sabaa qabu aangoo kan dhuunfate akka hireettii miti. Kuni kan dhugoomuu danda’eef tariismoodhaan irratti dalagamee, aarsaan guddaan amma himamuu hin barbaachifne itti kafalameeti.

- Poolisiin Oromiyaa aangoo alagaa eegsisuuf ummata keenya fixaa ture, har'a ajaja diinaa didee namootuma seera cabsaniiyyuu qawwee lafa kaayee kan kadhaataa jiruuf waggaa takka keessatti raajiin (miracle) kun lafatti dhufe seetanii? Lakki! Jijjiiramni kun kan laayyotti dhufe osoo hin ta’in, kan hojiin guddaan irratti hojjatameefi namootni muraasni aarsaadhaaf of qopheessanii dirqama kana fudhatanii jijjirama fiduudhaaf raawwachiisaa jiraniidha.
Kanaafu jijiirama gurguddaa xumura qabsoo keenyaatiif baay’ee barbaachisaa ta'an kana of eeggannoon itti fayyadamuun murteessaadha. Diinni ammoo humna fiigicha meetiroota dhumaatiif kuufanne kana waan arguuf akka qisaasnu gochuun of duuba nu deebisuu barbaada. Akeekni isaanii qaamota qabsoo kana finiinsaa jiran sadiin asii gadii kanneen qaamaafi ololaanis kuffisuudha.

A. QEERROO OROMOO - Humni dargaggoota Oromoo kun waggota dabran keessatti tarsiimoodhaan diina caalee siyaasaa biyyattii kallattii isaa jijjiireera. Kanaafuu firaafi alagaa fagoofi dhihoo birattis humna kabajamuufi sodaatamu ta'ee jira. Akkuma baatilee dabran kana keessa muldhatetti ajaja jeneraalota biyya saniitrra kan Qeerrotu ummataan kabajamaa jira. Qeerroon Oromoo mootummaan biyya bulchaa jira ofiin jedhu ija ummataatin xiqqaatee ( undermined) akka tuffatamu godheera. Mootummaan tokko qaama biraatin wal bira qabamee tuffatamnaan mataa namaa keessatti kufuu isaa kan agarsiisudha. Achirraa qaamaan kufuuf yeroo gabaabaa qofa gaafata.

Diinni kufaatii ol’aanaa kallattii kanaan irra gahaa jiru kana jalaa bahuuf ilaacha ummanni Qeerroof qabu jijjiruu akka qabu sirriitti beeka. Sababa kanaaf Qeerroon kan tarsiimoon masakamu osoo hin taane kan miiraan machaaye fiigu fakkeessee dhiyeessuu barbaada. Humna tokkummaa qabu osoo hin taane kanuma faffaca'ee fincilu godhees agarsiisuun akeeka isaati. Humna kaayyoo biyya ijaaruu qabu osoo hin taane walitti qaba daa'immaniifi kashalabbee biyya jeequdhaaf machoofte akka taatetti mataa ummataa keessatti uumuu fedha. Kana ammoo ololaan yaalanii waan dadhabaniif luuxxee seentotaafi lukkeeleedhaan ( infiltrators and agent saboteurs) fayyadamuun Qeerroo fakkaatanii hojii tarsiimoo hin qabneefi ummata nuffifisiisu fayyadamuutti cehaa jiru. Harargeetti yeroo uggura jimaa Qeerroo fakkaatanii daldalatoota saamaa turan, haadholii waa gurguratan boochisaa turan. Hiriirota godhaman keessatti ummata gara kaambii waraanaatti oofuu dabalatee shira gaaga'ama guddaa fiduu danda’u garagaraa kan yaalan ta’us yaaliin isaanii kuni tattaaffii manguddootaafi poolisiin hanga ammaa qindoominaan godhaniin fashalaa’uu danda’e. Gara fuulduraatis shira kana daran cimsanii akka itti fufan shakkiin hin jiru.

B. POOLISII OROMIYAA - kasaaraa Wayyaaneerra barana gahe keessaa inni ol’aanaan poolisiin Oromiyaa ummatarra goruu isaati. Poolisiin Oromiyaa uummata isaatiif qabatamaan aantummaa agarsiisiisuu isaa bira darbee saamicha jeneraalonni Wayyaanee godhaa jiran bakka heddutti harkatti qabuudhaan gufuu itti ta'eera. Weerara jeneraalonni kun Abdi Ilee duubaan taa’anii godhanis ummata waliin ta'uun kan fashalse poolisii Oromiyaati. Qaama mootummaa kamuu keessatti caasaan hidhateefi hojii nageenyaa keessatti gahee guddaa qabu qajeelfamaafi akeeka mootummaa sanii hojiitti hiikuu diduun isaa sirni suni jiguuf kalaawuu isaa kan agarsiisudha. Akkuma amma dura jenne mootummaan utubaalee aangootin (pillars of power) deeggaramee jiraata. Utubaalee san keessaa tokkoofi jabaan qaama poolisiiti. Poolisiin gara ummataa gore jechuun utubaan tokko sirnicha jalaa baheem sirnichis kufuuf garaasitti jallate jechuudha.

Wayyaaneen aantummaa akkanaa kana yoomiyuu hin fudhattu. Kanaafuu haala kana jijjiirudhaaf mala barbaaduun ishii hin oolu. Kanaaf filannoo lama qabdi. Kan duraa humnaan micciirtee poolisiin sodaatee akka ajajamuuf gochuudha. Kan gochuuf garuu sababa ishii barbaachisa. Poolisiin Oromiyaa nama ajjeesuu waan dhaabaniif inni jedhu sababa gahaa isaaniif hin ta’u. Kanaafuu gara filannoo lammataa deemuuf dirqamu. Kunis yeroo hiriiraa, walgahiifi bakka poolisiifi ummanni walitti dhufanitti jeequmsa kaasuun Uummataafi Poolisii walitti buusuudha. Walitti bu'iinsi kun waa lamaaf kaarra saaqa. Kan duraa aantummaan poolisiin ummataaf qabu kun sababa jeequmsaatiin gara diinummaa duraaniitti akka deebi'u godha. San qofaa miti. Yoo danda'an Oromiyaa guututti jeequmsa uumuudhaan, poolisiin Oromiyaa naannicha keessatti heeraafi seera eegsisuu dadhabeera jechuudhaan kallattiidhaan hoggansi poolisii Oromiyaa ajaja federaalaa jalatti akka galu godhuu barbaadu. Kana gochuuf ammoo labsiin mootummaa federaalaa lakk. 359/2003 jedhamu kan federaalli akka aangoo naannoo irraa fudhatu hayyamuuf baafatanii lafaa qabu. Halli Oromiyaa keessaa karooraan maletti boorayee ajajoonni poolisii Oromiyaa bakkaa kaafaamanii poolisiifi milishaan Oromiyaa kallattiidhaan federaalaan ajajamuu jechuun immoo kasaaraa hamaa qabsoo teenya waggoota hedduun of duuba deebisu yommuu ta'u Wayyaaneef ammoo lootorii lubbuu ishii gaggabde tana baraarsuudha.

C. HOGGANSA MNO- Bu'aa warraaqsa waggoota sadan dabranii keessaa tokko DHDUO keessa warri sabboonummaa, beekkumsaafi murannoonis irra wayyaa qaban gara aangotti dhufuudha. Jarri kun gara aangotti dhufuun gaafii Oromoo deebisee saba keenya kan aangesse ta'uu baatus qabsoo bilisummaa Oromootiif faaydaa guddaa akka qabu jijjiramoota mul’ataa jiran irraa hubachuun ni danda’ama. Jijjirama gama poolisiitiin dhufe armaan olitti kaaseen jira.

Miidiyaan kaleessa saba Oromootin dhiphoota, shoorarkeessitoota jechaa ture har'a ejjannoo sabboontotaa dhiheessuu eegalee jira. Misooma kijibaa dhiisee dhugaa ummataa dhiheessuu eegalee jira. Daangaa Oromiyaa gurgurachuun hafee tiiksutti seenamee jira. Qabeenya Oromiyaa irratti abbaan Oromoo ta'uu akka qabu qondaalota dubbatantu as bahe. Hojii xixiqqaas taatu wanti eegalan waan gaaridha. Warri amma aangoo irra jiran warra akka kanaan dura federaala ( Wayyaanee) bakka bu'ee Oromiyaa saamsisan osoo hin ta’in wa warra mirgaafi dantaa naannichaa falman akka ta'an dubbataa jiru'

Shira wayyaaneen xaxxuu fshalsuuf falmaa kana keessattis aangoo federaalaa ifatti gadi dhiisuu mormii eegalanii jiran. Hoggana waan sabni barbaadu hojjachuuf aangoofi humna qabu ta'uu baatus kan hawwiifi fedhii ummataa dhaggeeffatee dubbatutu as bahe. Waliigalatti dhaabni Wayyaaneen Oromiyaa al-kallattiidhaan ittiin bulchuudhaaf ijaarattee turte gara mooraa qabsoo Oromootti saffisaan as siqaa jiraachuun kun saba keenyaaf hiree guddaa yoo ta'u Wayyaaneef immoo baay’ee sodaachisaadha. Kana jijjiruuf saffisaan socho'aa jirti. Akka duritti akka feetetti kan jibbite aangoo irra kaaftee kittillayyoo biroo aangoo irraa baasuu akka hin dandeenye waan beektuuf sababa uummachuu qabdi. Shirri gara naannoo Soomaleetin gooteyaa li duraati. Garuu fashalee jira. Shirri itti aanu Oromiyaa jeequmsa guddaa keessa galchitee keewwata armaan olitti tuqne sanitti fayyadamuun bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa waraana biyyattii jala oolchuudha. Hogganoota Oromiyaatiin warra nageenya naannichaa eeguu dadhaban/didan ( unwilling and unable to protect the constitutional order), kanneen shoorarkeessitoota waliin hidhata qaban taappeellaa jedhu itti maxxansanii rukutuudha. Gara kanatti akka deemaa jiran immoo nama qalbiin xiyyeeffate hundaaf ifa natti fakkaata.

Qeerroo, Poolisii Oromiyaa fi hogganoota MNO waliin dhahuun maqaafi qaamaan balleessuun ( Physical and political elimination) akeeka yeroo ammaa Wayyaaneen lubbuu ofii ittiin baraaruuf lafa kaayyattee ittiin socho'aa jirtuudha. Akeekni ishii kun galma kan ga'u yoo qaamonni sadeen kunneen karooraafi tarsiimoo itti yaadamee qophaayeen masakamuu dhabanii diinaaf qaawwa bananiidha. Mootummoonni abbaa irree yeroo warraaqsi uummataa isaan kuffisuuf ka'u tooftaalee farra warraaqsaa ( counter revolution strategies) fayyadamu. Farra Warraaqsaa (Counter revolution) hoggaa jennu warraaqsi tokko yennaa sirna abbaa irree kuffisuuf dhiyaatetti warraaqsi suni sakaallamee ykn butamee akka of duuba deebi'u ykn ammoo abbaan irree sun erguma kufeeyyuu humnoonni warraaqsaa aangoo dhuunfatanii turuu dadhabuu isaanitiin sirni kufe sun ykn qaamni sirna sanaa ( fkn waraanni) deebi'ee aangoo qabachuu yeroo danda'eedha. Dhiheenyuma kana yoo fudhanne Waraanni biyya Masrii (Egypt) kan biyyattii waggoota 60 oliif bitaa ture warraaqsa Arabootaa (Arab Spring) bara 2011 saniin erga kufee booda, warruma warraaqsa san qabsiise jijjirama fide san walitti buusuudhaan deebi'ee aangoo qabatee ture.( dhimma counter revolution kanarratti guyyota itti aanani bal'inaan isiniin gahuun yaala).

Walumaagalatti akkuman baniinsa barruu kanaa irratti ibsetti kiiloomeetiriin takkittiin dhuma fiigicha maaraatoonii sun abshaalummaa, tasgabbii fi of eeggannoo cimaan socho'uu gaafatti. Yeroo gabaabduu hafte sana obsaan goolabuun osoo danda’amuu jarjara hin barbaachisne keessa galuun kufaatii hamaa ta’e fiduu malti. Osoo karaan hin dhumin dhumni isaa dhiyaatee waan nutti muldhate qofaaf gammachuudhaan of wallaaluunis of dagachuu fiddi. Kanaafuu akkuma atileetotni keenya yeroo irraa gara yerootti hamma injifatanitti miiraafi of eeggannoo cimaadhaan fiiganii moo’atanii nutti agarsiisan sanatti nutis karaa gabaabduu nu hafte tana tarsiimoo lafa kaayamee hanga ammaa bu'aa buuse irraa osoo hin maqin, tasgabbiifi waldhaggeeffachuun adeemuun baay’ee murteessaa akka ta’e hubachuu qabnan jedha.

Har'aaf kanuma
Isinitti dheeressee dhiifama
Dhugaa qabna
Tokkummaan qabsoofna
Tarsiimoon masakamna
Ni injifanna!!

Wednesday, October 11, 2017

Tokko tokko immoo “Oromoon bilisummaatti dhiyaateera

Tokko tokko immoo “Oromoon bilisummaatti dhiyaateera

                                                             ( Dr Milkeessaa Miidhagaa)
Dr Milkeessaa Miidhagaa

Tokko tokko immoo “Oromoon bilisummaatti dhiyaateera; gaafa sana anatu bulchuu qaba waan ta’eef anis hiriira waameera”

 tokko tokko immoo Itoophiyaa ala taa’ee marii wayii wayyaanee wajjin jalqabe jedhamee oduun odeeffamu nama ajaa’iba. Kuni hunduu bilaasha. Kuni hunduu gadi aantummaadha. Kuni hunduu miira mo’amuuti. Kuni hunduu kisaara fi dantaa dhuunfaaf bitamuudha. Qabsoo Oromoon taasiseen OPDOn jabaattee “Oromoon dhiibameera sirna federaalizimii kana keessatti; Mootummaan Federaalaa Oromoo irratti qoqqooddii geessiseera; Oromoon sirna kanarraa Oromoon humaatuu hin fayyadamne; kanaafuu, aangoo muummicha ministeeraa ykn biyya kana bulchuu amma fudhachuu kan qabu Oromoodha” yoo jette, kun waan jajjabeeffamuu qabudha malee waan OPDO waliin morkii uumu ta’uu hin qabu ture. Barana waan baay’ee dhagahuuf deemna. Kan maddi aangoo jara dulloomee bakka lixu dhabe kanadha jedhee amanee “biyyatti na galchaa ani Oromoo isiniifan qaba” qaamni jedhe jira jedhani. Hiimmmm. Kana jechuun “OPDO durii santu ala kanatti uumame moo akkamii” nama jechisiisa. OPDOn duriituu qabsoo waggoota sadan afran darbe kana keessatti jijjiirameera. Qabsoo Oromootti makamuun “qabsoo kana ni hoogganna” jechaa jiru gareen Obbo Lammaa faa. Akka duriitti yaaduun hin danda’amu. Utuma jennuu waan tokko jala murree walitti himuun dirqama. Kunis Oromoon mirga isaaf falmataa jira malee dhaaba siyaasaa kamiifuu falmaa hin jiru. Kanaafuu, dhaabni siyaasaa dantaa Oromoof qabatamaan dhaabatu kamiyyuu deeggarsa isaaf malu argachuu qaba. Duruu Mallaasaan gaafa dubbiin manaa itti cimte, “abaluun dhaqee fida; magaalli abaluu kan warra akkasiiti; abaluu wajjin marii godhaa jirra….” jechaa ture. Diraamaa qabsoo uummataa irratti dalagaa ture. Amma booda qabsoo uummataa irratti “diriddiriin” kamiyyuu taa’amuu hin danda’u. Diriddiriin biyya alaatti godhamu kamiyyuu diinaaf umrii dheeressuu malee bu’aa hin buusu. 

Warri OPDO hoogganus kana booda, mudhii hidhattanii masaraa kiiloo afurii galuudhaan gaaffilee Oromoo kuma tokko walirra bara dheeraadhaaf tuulaman altokkoon deebisuuf yoo hojjettan hojjedhaa! Kana gochuu qofatu isin baasa. Kana gochuu qofatu uummata Oromoo waliin isin tursiisa. Kana yoo gootan tokkummaa uummataa gama hundaan qajeeloon lafa qabata; fi deeggarsa uummataa gahaas ni argattu. Qamnii dhoksaan qabsoo uummataa irratti qumaara taphattan; warri dhiigni Oromoo dhangala’u malee dhiigni keessan hin hojjenne nurraa dhaabaa! Warri itti amantanis tarsimoon keessan dogoggoradha nurraa dhaabaa!