Friday, September 15, 2017

Ibsa hubannoo

Ibsa hubannoo

                                                (Dr Milkeessaa Miidhagaa)

Ibsa hubannoof: 

Lolli Liyyuu Poolisii Sumaaleetiin Oromoo fi Oromiyaa irratti banamee Oromoon Naannoo Sumaaleerraallee buqqaafamee dachee Oromiyaatti deebifamaa jiru kun dhimma waldhabdee daangaa miti. Dhimmi daangaa sababa xiqqaadha. 

-Lolichi Lola Oromoo fi Sumaalee miti. Akka sanatti gadi bu’u qaamonni barbaadan ni jiru. Oromoo fi Sumaaleen baha biyyattii jiran miskiina! Kuun horsiisee bula, kuunimmoo ni qotata. Hiyyummaanuu uummata lameen dadhabsiifteetti. Harki caalu midhaan gargaarsaatiin jiraatu! Maalirratti wal-lolu? Humaa! Liyyuu Poolisiin Sumaalee Mootummaa Federaalaatiin karaa heeraa ala ta’een uumame uummata lameenuu dhaanaa ture, ammas itti jira (asirratti poolisiifi milishaan Oromiyaas callisee hin ilaalle). 

-Lolli amma Liyyuu Poolisiin Sumaaleen nurratti bante kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamudha. Kunis walmorkii aangoo ADWUI (EPRDF) keessatti uumeera. Eenyu masaraa Mootummaa Federaalaa haa galuudha dubbiin. Yeroo dhihoo as qabsoon Oromoon gaggeessaa jiru aangoo siyaasaa keenyaaf balaadha warri jedhan, haala kamiinuu Oromoo fi Oromiyaa cabsuuf halkaniifi guyyaa hojjechaa jiru. Kanaafuu, jalqaba irratti qaamota sabboonummaa fi qabsoo Oromoo deeggaran cabsuu filatu. Kan irraan kan ka’e Obbo Lammaa fi garee isaa dhahuun filatu. Hubadha, Obbo Lammaa fi garee isaa gara aangootti kan fide qabsoo qeerroo fi qarreen gootedha. Garee Lammaa kana dursanii cabsuun hooggansa DhDUO ergamaa wayii kaaayyatanii Oromiyaa fi Oromoo afaan qawweetiin cabsuuf yaaluufi. (Utuma jennuu jarittiin Oromiyaa kana waraanaan bulchuuf kan isheen gamtuuf federeeshinii maqaaf jiru kana diigdee irra deebitee Oromoo qoqqooddee ijaaruu feeti. Gaaf sana biyyattiinis baduun ishee hin oolu). Hubadhaa, Oromoon biyya kana nurraa fudhatee bulchuun isaa dhiyaateera jedhanii waan cinqamaniif qabsoo Oromoo fi dachee Oromiyaa sodaatu. Waggoota 26n darban DhDUOn dhagahama wayiituu EPRDF keessatti hin qabu ture, Muummi Ministeeraa ta’uu dhiisaatii. Sababni warri aangoo harkaa qabu kaa’an immoo DhDUOn hooggansa cimaa guddifachuu hin dandeenyeedha. Dhugaan jiru garuu DhDUOn hooggansa cimaa ni godhata, garuu warri ABOdha ati jechuun harkaa funaanee hidhee biyyaa baasaa ture. Akkas godhaniitu DhDUOn hooggansa cimaa hin qabu, ajaja keenyaan buluu qaba jehaniituu itti turani. Amma DhDUOn HOOGGANSA cimaa uummateera. Akka biyya Itoophiyaattuu yoo beekumsaa fi muuxannoo ilaalla ta’e hooggansa qulqullina qabu kan dhiyeessuu danda’u DhDUO qofadha. Dorgommii aangoo masaraa biyyaalessaa irratti godhamu keessatti DhDUOn akka balaatti waan ilaalameef aadaa siyyaasaa dulloome sana awwaara keessaa kaasaniitu Obbo Lammaan, Dr Abiy, Addisuu Araggaan ABOdha jarri sirba jedhu karaa Jijjigaa ykn Abdilleedhaan achii as baasanii sirbisiisani. Sirba yeroon irratti darbe. Humaasaa mataa gadi qabachiisuuf jedhaniitu watwaatu. Yoo namni Oromoof dalage, dhugaan Oromoo kanadha yoo namni jedhe hiikni isaa ABO jechisiisa taanaan maal ta’aree? Prezidaantonni Oromiyaa duraanii kanneen akka Hassan Ali, Junaddiin Saaddoo, hooggantoonni OPDO gameeyyiin ABOdha jedhamaniitu biyyaa akka bahan ta’ani. Yaadadhaa sirbi Lammaa fi gareen isaa ABOdha jettu ji’a jaha dura JijjigaHerald, achi AigaforumTigraiOnline irratti banamte. Har’a olguddatteetu karaa Mootummaa Naannoo Sumaaleetiin sirbamuu eegalte (weerara fi Oromoota buqqise jiras). Miidiyaan soba odeessisa, suuraaalee sobaa fayyadameetu awwaalcha akka naannootti godha, gadda biyyaalessaa godha, Lola saboota nagaa gidduutti uumuuf dibbee waraanaa dhaya. Kun ittigaafatamummaa dhabuudha. Mootummaan Oromiyaa kana ilaalee aaruun waan hin malle keessa galuu hin qabu. Obsaan guddaa gaafata. Ittigaafatamummaa gaafata. Obbo Lammaan aangoorraa haa bu’u jedhe dubbi himaan Mootummaa Naannoo Sumaalee. Hahaha. Dhimmichi maal akka ta’e eenyutu achii as akka dubbataa jiru ifa galeera. Walmorkii aangooti. ADWUI keessaa sponsor taate wannittiin Jijjigaa irraa achii as dubbatamtullee. Qabatamaadhaan namni Oromiyaa bulchu Itoophiyaas isumatu bulcha. Yoo DhDUOn cime aangoo 4-kiloof sodaachisa waan ta’eefi. Qumaara siyaasaa akkasii saboota Oromoo fi Sumaalee irratti taphachuun dhaabbachuu qaba. Ibiddi amma isaan ittiin taphataa jiran hunda guba. Kana dhaabuu qabu.-Sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraniif jaalalli obbolumma ka duriirra caalaa kunuunsamuu qabu. Tasagabbiidhaan tokkummaa keenya agarsiisuu qabna. Wal gargaaruu qabna. Oromoon saba kamiyyuu waliin lola hin qabu Oromiyaa keessatti. Jarittiin jeequmsa kaastee maqaa nu balleessuuf fiigdi waan ta’eef, uummanni keenya karaa bilchina qabuun waan hunda ilaalee duukaa bu’uu qaba.

Wednesday, September 13, 2017

Bu'ura heeraa fii sirna jidduu mootummaa Federaalaatiin mootummaan naanno Oromiyaa Liyuu poolisiin Somalee akka diigamtuuf himannaa dhiheessuun qaba.

Bu'ura heeraa fii sirna jidduu mootummaa Federaalaatiin mootummaan naanno Oromiyaa Liyuu poolisiin Somalee akka diigamtuuf himannaa dhiheessuun qaba.

                                                             (Mohammed Abdella irraa)

 • Sirni bulchinsi Ixoophiyaadhaa sirna federalaazimiiti (FDRE kwt 1).Caasaan sirna federaalizimii heeraan hundaahe kun haala kamiyyuu keessatti kan hin rarrafamnee fii kan yeroo hunda eeggamuu qabuudha. Haaluma kanaan , caaseffamni sirna federaalizimii kan heeraan diriirfame kun yeroo labsii yeroo muddamsuu ( state of emergency) keessattillee kan hin rarraafamneedha. ( FDRE kwt-93(3) c). Sirna federaalizimii jechuun immoo sirna bulchinsa sadarkaa lamatti caaseffamee mootummaa sadarkaa lamaa qabu tahee kan mootummaan sadarkaa lamaneenuu aangoo heeraan isaaniif qoodamte keessatti aangoo walii kabajanii daangaa aangoo ofii keessatti hojjataniidha. Sirna federaalizimii keessatti Maddi aangoo mootummaa sadarkaa lamaanuu heeran kan kaayame waan taheef mootummaan sadarkaa lachuu daangaa ofii isaanii qofa keessatti hojjatu. Biyya keenya keessatti mootummaa naanno fii kan federaalaas bu'uruma kanaan hundeeffame.( FDRE kwt 50(1). Mootummaa naannoo fii kan Federaalaas daangaa aangoo heeraan kennamees qofa keessatti hojjatuu qabu akkasumaas mootummaa naanno os aangoo heeraan mootummaa Federaalaaf kenname kabaju qaba. Mootummaan federalaas aangoo heeraan mootummaa naannoof kenname kabajuu qaba ( FDRE kwt 50(8)).Kanaaf, bu'ura heeraan mootummaa Federaalaa aangoo mootummaa naannoo jidduu jidduu lixee hojjaachuu hin dandayu. Dhimma mootummaa naanno jidduu seenuun dhoorkaadha.Garuu , haalota addaa heeraan kaayaman keessatti mootummaa Federaalaa dhimma naannoo keessa seenuu dandaya.


 • -Haalota addaa heeraan mootummaan Federaalaa dhimma mootummaa naannoo keessa itti seeenuu dandayu sadiitu heera FDRE keessatti kaayame.
 • 1,Yeroo Rakkoon nageenya mootummaa naanno tokkoo keessatti uumamee mootummaa naanno sanii rakkoo nageenya san toohachuu dadhabee mootummaa Federaalaa gargaarsa gaafate ( Heera FDRE kwt 51(14). Yeroo kana mootummaan Federaalaa humna ittisa biyyaa akka naanno san tasgabeessaan ajaja.
 • 2,Yeroo dhittaa mirga dhala namaa hamaan naanno tokko keessatti uumamee mootummaa naanno sanii dhiitta mirga namaa san dhaabuu dadhabe kaka'umsa mana marii bakka bu'oota ummataatiin manni marii Federation fii manni marii bakka bu'oota ummataa waliin tahanii qajeelfama dabarsu.(FDRE kwt 55(16).
 • 3,Yeroo mootummaan naannoo tokkoo sirna heeraa balaa irra buuse ( endangered constitutional order). Yeroo kana manni marii federashiinii mootummaan Federaalaa akka jiddu lixee sirreessu godha ( Heera FDRE kwt 62(9).
 • Sirni jiddu lixinsaa sadeen kun tilmaama mootummaan Federaalaa qaama mootummaan naanno hundi hirmaannaa madaalawaa keessatti qaban waan taheef loogii malee Rakkoo fura jedhurratti kan hundaaheedha. Garuu,mootummaan Federaalaa biyya keenya kan paartii tokkoon dhunfatamee fii olaantummaa saba tokkoo irratti ijaaramedha. 


 • -Sirna jiddu lixinsaa kana keessa kan dhimma weeyrara daangaan walqabatu fii haala qabatamaa jiruu wajjiin walbira qabnee haa ilaalluu. Sirna jiddu lixinsaa mootummaa Federaalaa kana keessaa kan weeyrara daangaa walqabatu jiddu lixinsa sirna heeraa balaarra buusuu irratti hundaahuudha.
 • Kallattiidhaan dhimmatti seenuun dura akka seensaatti mee sirna heeraa jechuun maal jechuu akka tahe ibsina. 

 • -Sirna heeraan ijaarame jechuun dhaabbilee heeraan hundeeffamaniifii adeemsa rakkoon ittiin furamuu qabdu kan heeraan diriirfame jechuudha. Dhaabbilee heeraan ijaaraman keessaa tokko mootummaa naannolee saglan heeraan hundeeffamaniidha. Kana keessaa immoo mootummaan naanno Oromiyaa isa tokkoodha. Addemsu rakkoon ittiin furamu keessaa tokko addeemsa Rakkoon daangaa mootummaa naannoo jiddutti uumame ittiin furamuudha. 


 • -Mootummaan naannoo lama daangaa irratti yoo waldhaban karaa mana marii fedreshiiniitiin referendum godhamee furama ( Heera FDRE kwt 48).Haala kanaan iddoowwan naannoon Oromiyaa fii Somalee irratti waldhaban irratti referendum waggaa 12 dura gaggeefamee murtee ummataa argatee ture. Ji'a sadi duraas rakkoo uumamee turee mootummaan naanno Oromiyaa fii Somalee bu'ura referendumiin furuuf waliigalanii hojjataan turan. Haatahuu malee mootummaa naanno Somali referendumii fudhachuu didee Weeyrara Liyuu poolisiin Oromiyaa irratti banee jira.
 • - Mootummaa naanno tokkorratti weeyrara banuu jechuun maal jechudha. Labsii 359/2002 kwt 12 jalatti sirna heeraa diiguu "
 • INTERVENTION WHEN THE CONSTITUTIONAL ORDER IS ENDANGERED
 • 12. Principle
 • An activity or act carried out by the participation or consent of a Regional Government in violation of the Constitution or the constitutional order and in particular:
 • (a) armed uprising;
 • (b) resolving conflicts between another Regi9on or Nation, Nationality or People of another Region by resorting to non-peaceful means;" jedheeAnd hiikee jira. Kanarraa kan hubatamu mootummaa naanno Oromiyaa weeyraruun yakka sirna heeraa diiguu akka tahee dha.
 • Mootummaan naannoo Oromiyaa kara dubbi himaa isaatiin Liyuu poolisiin Somalee, milishaa naanno Somali fii ALusunna waljamaa humni jedhamu Oromiyaa weeyrara akka jiru ragaan deeggaranii ibsanii jiran. 


 • -Bu'ura labsii olitt eeramee fii ragaa qabatamaa jiruun mootummaan naannoo Somalii Oromiyaa irratti weeyrara banuudhaan sirna heerA balaarra buusaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maal godhuu qaba?
 • 1,Bu'ura labsii kanaan mootummaa naanno Oromiyaa mana marii federashiitti ragaa qabatama dhiheessee manni marii federeshinii akka dhimma qoratee mana marii ministeerotaaf qajeelfama kennu godhuu qaba ( labsii 359/2002 kwt 13(1).
 • 2, Hanga Liyuu poolisii Somalee fii Abdi Illeen jiranitt karaa refendumiin rakoon furamuu hin dandayu waan taheef bu'ura labsii kana Kwt 14tiin bulchinsi mootummaa naanno Somali fii Liyuu poolisiin akka diigamanii fii seeraan dhihaatan gaafachuudha qaba. 


 • -Qabatamaadhaan immoo qajeelfama mana Mari federeshinii malee raayyaan ittisa biyyaa lafaa ka'ee gama Liyuu poolisii galee ummata Oromoo hikkachiisaa jira. Kun immoo faallaa heera mootummaa fii haqa jiruu waan taheef mootummaa naanno Oromiyaa tarkaanfii kana ifatti mormuu qaba mormii isaas ummataaf beeksisuu qaba. Keessattuu raayyaan ittisa biyyaa loogii guddaa humaa jira waan tahee mootummaan naanno Oromiyaa Kara mana marii bakka bu'ootatiin himannaa irratti dhiheessuun qaba.

 • Tarkaanfii seeraa fii heeraan deeggarame kana mootummaan naanno Oromiyaa deeggaramuu qaba. Saniin ala immoo qabnee qilee kaaayuu qabna.

BEEKSISA: Guyyaan Hiriira mormii jijjiramuu ilaalchisa

BEEKSISA: Guyyaan Hiriira mormii jijjiramuu ilaalchisa

                                             (Jawar Mohammed irraa)

BEEKSISA: Guyyaan Hiriira mormii jijjiramuu ilaalchisa
Akkuma yaadatamu weeraraafi ajjeechaa Liyyu Poolisiin ummata keenya daangaa irrra jiru irratti godhaa jiru balaaleffachuuf guyyaa boruu ( Kamisaa) hiriirri mormii waamamee akka ture ni beekama. Erga waamichi kun godhamee asitti haalonni saffisaan jijjiramanii jiran:

Mootummaan Wayyaanee akeeka isaa gara weerara daangaatiin jalaa fashallaan ummata Oromoofi Soomalee walitti buusuuf shira hamaa xaxee jira. Haaluma kanaan magoolta Oromiyaafi naanno Soomalee muraasa keessatti humnoonni mootummaa ummata nagayaa irratti miidhaa geesisaa jiru. Shiruma ofii dalagan kana ammoo akka waan ummanni walirratti raaw'ataa jiruu fakkeessuun jibbiinsiifi hokkarri akka babal'atu yaalaa jiran. Guyyoota itti aanaan keessatti shira ummata walitti buusuu kana daran akka itti fufan shakkama. Haala kana keessatti ummanni hiriira bahuun akeeka diinaa kanaaf karaa saaquu mala sodaa jedhutu jira. Akeekni Wayyaanee ummata walitti buusuu kun milkaayuun kaayyoo hiriira kanaa hoongessuu qofa osoo hin taane imala qabsoo garafuulduraafis danqaalee hedduu uumuu akka danda'u ifaadha.
Kanaafuu guyyaa biraatti dabarsuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Yeroo kana keessatti
 • - Ummanni keenya qophii keessan daran akka cimsattan
 • - Mootummaan naannoo Oromiyaa walgahii Caffee arriifachiisaa yaamuun Liyyuu Poolisiin hidhannoo hiikatee akka diigamuuf paarlaamaa federaalaa ifatti gaafachuu qaba.
 • - Abdi Ileefi qondaalonni waraanaa yakka kana raaw'atan seeratti akka dhiyaatan ifatti gaafachuu qaba. 
 • - Mootummaan Oromiyaa guyyoota muraasa keessatti hiriira waliigalaa yaamamuuf haala mijeessuu qaba.
 • - Yaaliin ummata keenya daangaarra jiru hidhannoo hiikkachiisuu saffisaan akka dhaabbatuuf, Caaffeen mirgi hidhannoo seeraan hidhachuu kan kabajame ta'uu raggaasisuu qaba.

Ummanni keenya dhibbaatamaan madaayaa jira. Kumaatamaan qe'eerraa buqqa'ee jira. Kanaaf ummata kanaaf saffisaan gargaarsi dhaqqabuu qaba. Gargaarsi kun biyya keessatti gara Gumii Abbootii Gadaatiin sassaabamee naannoolee miidhamniif akka raabsamu waliigalteerra gahameera. Adeemsa isaas yeroo gabaabaa keessatti kan ibsamu taha.
Sa'aatileefi guyyoota as deemanitti tarkaanfii mootummaan fudhatuufi haala ummana keenyaa sirritti hordofuu feesisa. Gaaga'amni ummata keenyarra gahu dhaabbachuu baannaan tarkaanfilee barbaachisoo ta'an qophaa'ina gahaa waliin ni godhama. Guyyaafi tarsiimoo hordofamu adeemsaan kan waliif ibsinu ta'a
Qeerroo Oromiyaa

Sunday, September 10, 2017

Qondaalota waraanaafi basaasaa ( Military and Intelligence) Wayyaanee ( TPLF) Liyyu Poolisii leenjisee Uummata keenyarratti duulchisan kanneen armaan gadiiti.

Qondaalota waraanaafi basaasaa ( Military and Intelligence) Wayyaanee ( TPLF) Liyyu Poolisii leenjisee Uummata keenyarratti duulchisan kanneen armaan gadiiti. 

                                            (Jawar Mohammed irraa)

Qondaalota waraanaafi basaasaa ( Military and Intelligence) Wayyaanee ( TPLF) Liyyu Poolisii leenjisee Uummata keenyarratti duulchisan kanneen armaan gadiiti. 
(Bitootessa 17, 2017 maxxanfamee ture)1. Kol/ Gabramadhin Gabre, Qindeessaa Zoonii Shinilleetifi Itti Aanaa Ajajaa Waraana Humna Waraana Addaa Somaalee;

2. Kol./ Fissahaa , Hogganaa Dhimma Nageenya Mootummaa Naannoo Somaalee, keessattuu dhimmoota Oromoo keessattiifi Dhimma Oromoo irratti akkasumas too'ataa nageenya Zoonii Fafam;

3. Kol/ Gitat Tasfaayee, Qindeessaa fi hogganaa waldhibdeefi nageenya daangaa irraa;

4. Mejar Dassaalany Haddish, itti gafatamaa dhimma nageenya Babbilee;

5. Mejar Abrahaa Sisaay, dura bu'aa ergamtootafi leenjitoota dame leenjii Bobbaas;

6. Birgaader Jeneraal Hadgu Belay, Gorsa dhimma nageenyaa Prezidaantii Mootummaa Naannoo Somaalee;

7. Kol/ Gabratansaay, dura taa'aafi qindeessaa Dhaabbilee Milishaa Somaalee;
Ergamtoota Oromoo Aangawoota Wayyaanee ( TPLF ) waliin Hojjatan Kan Qindeessan.

1. Liwtenaant Hasan Ali, miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan ture yeroo ammaa kanatti aanaa Eraritti ajajaa poolisii addaa miseensota 120 qabuu kan ta'e ;

2. Kaapiteen Muhaammad Ibraahim, ajajaa tuta waraana 120 qabani kan aanaa Baabbilee;

3. Sarjant Usmaan Muhaammad, Aanaa Gaara Leencaa;

4. Sarjant Jibriil Ahmed, milishaa Oromoo aanaa Gursum kan gara Fafamiin Basaasu;

5. Sarjant Muhammad Usmaan, Raqe, Mayu Muluqee;

6. Sarjaant Fuaad Aliyyii, Aanaa Cinaaksan

* Poolisiin Addaa fi Milishaan Naannoo Somaalee rejmentii 26tti kan gurmaa'an yommuu ta'u tokkoon tokkoon isaanii waraana 500 of keessaa qabu;

OPDOn turtus amma waan ifeef fakkaatti.

OPDOn turtus amma waan ifeef fakkaatti.

                                           (Jawar Mohammed irraa)

OPDOn turtus amma waan ifeef fakkaatti. Lolli Oromiyaa irratti baname kan duriin adda tahuu akka hubatte calaqqisti . Humni Liyyu Poolisii qofa osoo hin loltoonni bitaman Soomaliyaa, Somaliland fi Tigraay irraa akka dhufan ragaa qabatamaan bira gahee jira. Garii ofiifis gabaasuu eegaltee jirti. Humna kana kan nutti bobbaasaa jiru Wayyaanee-Tigree ta'uu afaan baafattee dubbachuu sodaattus warri 'federaala' harkaa qabu akka nutti jiru eeruu eegaltee jirti. Better late than never jennaan. Gara fuulduraatif:

 • - Dogongora seenaan hin irraanfannee torbanoota dabran keessa hojjattan irra hin deebi'inaa. Kunis Liyyu poolisiin weerara waliigalaa guddaadhaaf akka qophaayaa jiru isinitti himamaa ture. Manguddoon Harargee Bahaa iccitii diinaa irra gahaniifi tarsimoo barbaachisu dhaamsaan himuu waan hin barbaanneef hamma Finfinnee ofii dhufanii torban tokko taa'anii abbaa kanaa namni jedhuun dhabamee abdii kutatanii galan. Manguddoon Booranaafi Baales haaluma kanaan qophii daangaa irratti godhamaa jiru waajjira pirazidantiitiif gabaasaa turan. Mangoddoleen godinootaa kun qondaala mootummaa Oromiyaa isan dhagahu dhabnaan Gumii Abbootii Gadaatti dhaammatan. Abbootiin Gadaas waan dhagayaniifi beekan Lammaa yaamanii yoo itti himan, "soba, lolli homaatuu daangaarraa hin jiru" jedhee itti dheekkamee salphise. Guyyuma san lolli Harargee Lixaan eegale borumtaa Booranaafi Baale bobeessuu eegale. Osoo manguddoofii abbootii gadaa dhaggeeffattanii milishaafi poolisiin daangaa irraa akka qophaayu godhuun danda'ama ture. Silaa gaaga'amni kun hundi nurra hin gahu ture.
 • - Manguddoo dhagawuu isin didnaan qophii Liiyyu Poolisii saaxiluun ummanni akka of eegu akeekkachiisuun duula miidyaa godhame. Kanas 'warra dubbii daldalutu' odeessa malee lolli homaatuu hin jiru jettan. Inumaatuu warra Lammaa buusuu fedhu olola jedhu as baatan. Osoo ilaalcha dantaa murnaa keessaa baatanii akka mootummaatti of laaltanii 'odeeffannoon xiqqoo hin qabdu' yaada jedhuun sochootu turtan. Jaalattanuu jibbitanuu Qeerroon tarsiimoo odeeffannoo funaanu ( intelligence gathering strategy) keessanirra harka dachaan caaluu akka qabu mirkneessee jira. Isin dabballoota gabaasa sobaa ol erganiifi odeeffannoo dogongorsaa dhaabni basaasaa Wayyaanee isiniif laatu irratti hirkattan. Qeerroon garuu ummata bal'aa bu'ureeffatee odeffannoo guuree, gulaalee, qindeessee, xiinxaleeti kan raabsu.
 • - Gara fuulduraatif waan ummanni jedhu hin tuffatinaa dhaggeeffadhaa. Amma yeroon oduu dabree jira. Weerara daangaan baname kan ofirraa cabsuuf deeggarsi meeshaaf humna namaa daran dabaluu qaba. Sun garuu gahaa miti. Mootummaa 'federaalaa' isin jettan san irratti dhibbaa geessisuu barbaachisa. Karaa kun ta'uunii qabu keessaa
 • - Caffeen saffisaan waamamee lola ofirraa ittisuu labsuu qaba
 • - Guutuu biyyattitti hiriirii mormii mootummaa naannoo Oromiyaatiin yaamamuu qaba
 • Kana gochuu yoo sodaattan, isiniif hubanna. Akka itti wayyaanee harka kennisiisan Qeerroofi ummanni beeka. Jidduudhaa bayaa!!

Monday, September 4, 2017

Dhaamsa Dr Tolarmaaram Fufaa, namichi qubee Afaan Oromoo gara LAGM jijjiree ture, sun warra diyaaspora keessattuu Ameerikaa jirruuf katabe argeen ajaa'ibe.

Dhaamsa Dr Tolarmaaram Fufaa, namichi qubee Afaan Oromoo gara LAGM jijjiree ture, sun warra diyaaspora keessattuu Ameerikaa jirruuf katabe argeen ajaa'ibe.

                                                     (Jawar Mohammed irraa)Kan duraa hayyoonni Oromoo biyya alaafi keessaa qorannoo godhanii jijjiramni godhame kan bu'ura hin qabneefi kan afaan miidhu jedhanii mootummaa naannoo Oromiyaa amansiisanii haqsiisan booda, dogongora isaa fudhatee dhiifama gaafachuu mannaa duulaa hayyoota isaan morman maqaa balleessuuf banuun raajiidha.

Kan lammataa xalayaan tun Oromoota biyya alaa jiraniif dhimma Afaan Oromoo irratti dhaamsa dabarsuuf katabe.

 Maarree afaan alagaatiin ta'uun maaliif barbaachise? Alagaadhaan naaf dirmadhaa jechuufi moo akkuma amma dura hamatamaa ture namni kun kan barates Afaan Amaaraati kan of ibsuu danda'us afaanuma kanaan waan ta'eefi?

Kan sadaffaa hayyoonni biyya alaa maaliif qorannoo gootanii dhuftanii mootummaa Oromiyaa amansiisuu dhabdan jedha.
Tunis ajaa'iba biraati. Hayyoota Oromoo keessaa kan biyya alaa jiru qubaan lakkayamaa bar. Akkasiinuu maali hayyoonni biyya keessaa, kan guyya guyyaan afaaniifi ummata kanaan wal argan qorannoo kana godhuuf gahuumsa hin qaban jechuufi moo?
Kan dhumaa duulli #ABCDeebisaa gargaarsa dhaabbileen Ameerikaa Oromiyaaf kennan dhaabe komii jettuuf, gargaarsi shira afaan keenya balleessuuf hirphame fala osoo hin taane falfala waan ta'eef baga hafe.
Waa hundaafu gorsi obbolummaa ani qabu, namuu waa balleessa. Badiin erga irratti dhaqqabamtee ammoo takkaa caldhisuu takkaa dhiifama gaafachuun deemutu wayya malee irra deddeebi'anii of xiqqeessuufi atakaaroo uumuuf yaaluun faaydaa hin qabu.

Saturday, September 2, 2017

Dhaamsa Obbo Lammaa Magarsaatiif: Suuta eejjatan suuta qoreen nama waraanti

Dhaamsa Obbo Lammaa Magarsaatiif: Suuta eejjatan suuta qoreen nama waraanti.

                                            (Jawar Mohammed)

Haasaa Lammaa Magarasaa Abbootii Gadaa waliin Ardaa Jilaatti godhe amman dhaggeeffadhee fixe. Dimshaashatti wanniin hubadhe namtichi ji'oota muraasa dura hamma tokkos ta'u dhugaa Oromoo akkaataa miira saba kanaa hawwatuun dubbachuun dhageettii argate saffisaan gara OPDO duriitti deebi'aa jiraachuu isGorsa Obbo Lammaa Magarsaatif
Suuta eejjatan suuta qoreen nama waraanti
Haasaa Lammaa Magarasaa Abbootii Gadaa waliin ardaa jilaatti godhe amman dhaggeeffadhee fixe. Dimshaashatti wanniin hubadhe namtichi ji'oota muraasa dura hamma tokkos ta'u dhugaa Oromoo akkaataa miira saba kanaa hawwatuun dubbachuun dhageettii argate saffisaan gara OPDO duriitti deebiuu isaati. kanaafu gorsa gabaabaa armaan gadii kanan kennuu barbaada.
- Abbootiin Gadaa abbootii saba kanaati. Kabajaan isaanii pirazidantii Oromiyaatin dhiisi nama 'taraa' kamiinuu tuqamiin sirrii miti. Akkaataan Lammaan jaratti dubbataa kan maqaa waajira isaatifi gulantaa Abbootii gadaa hin madaalle kan tuffii of keessaa qabu ture. Akkuma warri dhaggeeffattan ragaa baataan Abbootiin Gadaa hundi isaanii ulfina isaaf godhanii akkuma aadaatti kabajaa waajira pirazidantiitin malu dursanii ibsuun gaafii dhiheessa turan. Inni garuu deebii isaa keessatti akka jarri kun walaaloo ta'aniitti itti gadi haasayaa ture. Akka waan isa malee Abbootiin Gadaa waan Oromiyaafi Oromoon keessa jirtu quba hin qabneetti, akka waan isaan oduu qofaan oofamaniitti dhiheessaa ture. Dhugaan jiru garuu Abbootiin Gadaa kun waan hawaasa keessatti ija isaanitiin arganiifi gurra isaanitin ummatarraa dhagayan kaasaa turan. Wanni isaan dubbatan tokkos soba miti. Inumaatuu yeroo ammaatti hawaasni keenya qaamni mootummaa rakkoo isaa irraa dhagayu waan dhabameef iyyata isaa gara Abbootii Gadaa geessaa jira. Dhimmuma daangaa kanarratti manguddonni Booranaa, Baalee, Harargee Finfinnee dhufanii qondaala isaan dubbisu yeroo dhabanitti kan krra baneefi rakkoo isaanii dhaggeeffatee abdii kenneef Gumii Abbootii Gadaati. Kanaafu Abbootin Gadaa waan jechaa jiran kana takkaa ijaan arkan ykn ammoo rraba ummata isaanii irraa dhagayan malee akka Lammaan yaadutti miidiyaa irraa hin dhageenye. Akkuma irraa dhageenyu jarri kun waan dubbatanis akka itti dubbatanis ni beekan. Hogganni siyaasaa tuffachuu dhiisee qalbiin osoo dhaggeeffatee waa heddu irraa barata. Abbootii Gadaa kana hamilee cabsanii caldhisiisuuf jecha xiqqeessurra ulfeefatanii ofitti qabuun Lammaafis ta'ee qondaalota biroof faaydaa guddaa qaba. Yeroo biyyi xaxaa siyaasaa keessa gale ummanni mootummaa hin amanne kanatti Abbootiin Gadaa, qondaalotaafi ummata jiddutti riqicha ta'uu danda'u. Qondaalonni mootummaas ta'ee kan mormituu, hayyonnis ta'ee Qeerroon, Abbootii Gadaa keenyatti yoo dubbatan ulfina sirna kabajamaa kanaan maluun waliin ta'uu qaba. 'Sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaa' san yaadadhaa!!
- Dubbachuu duratti haqa ( fact) lafarra jiru addaan baafadhu. Wannin pirazidantoota Oromiyaa garagaraa irraa hubadhe waan Oromiyaa keessa guyya guyyaan ta'u takkaa odeeffannoo hin qaban ykn odeeffannoon dogongoraatu itti kennama. Fakkeenyaa Lammaan walgahii ardaa jilaa kanarrtti Liyyu Poolisiin ummata Harargee fixaa jirtu soba guyyaadhuma jedhu san magaalaa Mi'eessoo walakkaatti nama lama ajjeefte. Guyyaa itti aanu nama 8 ajjeefte. Toran san duraa araddaalee baadiyyaa keessatti nama lama galaafatte. Maarree Lammaan gaaga'ma kana quba hin qabu moo Ardaa Jilaa taa'ee Abbootii Gadaatti sobaa ture? Kanumaan walqabatee araddaalee naannoo Soomalee irraa gara Oromiyaa deebifne jedhee inni dubbates sirri miti. Araddaaleen inni maqaa dhaye durumaanuu Oromiyaa jalatti bulaa kan turaniidha. Kanaafuu akka Itti gaafatamaa hojii raaw'achiiftuu mootummaa Oromiyaatti ( Chief Executive Officer), waan Oromiyaa keessa jiru odeeffannoo qabatamaa ( raw facts) guyya guyyaan argachuun, murtiin dabarsus ta'ee deebiin kennu achirratti hundaa'uu qaba. Hubadhaa, gadaan sobanii dubbii jala dabran erga dabartee bubbuletee jirti.

- Ummanni haasayaafi waadaa Lammaa akka gaaritti simatee akka ture waan hin haalamne. Haasaafi waadaa qofaan yeroo dheeraaf ummata bulchuun hin danda'amu. Ummanni keenya amma haasaafi waadaa dhagayuu osoo hin taane tarkaanfii qabatamaa qofa arguu barbaada. Dhimma daangaa ni furra amma booda Oromoon hin du'u jettan ji'a Eblaa keessa. Dhimmi daangaa ammas hin furamne, Oromoonis guyyama guyyaan loltuu Abdi Ileetin ajjeefamaa jira. Dhimma Finfinnee ni furra jettan. Wixinee laaqamaa san dhiheessitanii erga ummanni isin harkatte busheessee booda ummata mari'achiifna jettanii turtan. Achumaan lafa keessanii caldhiftan. Ormii garuu irratti of qopheessaa jira. Paarlaamaan ji'a takka booda hojitti deebi'a. Ummataafi hayyoota Oromoo akkasumas Caffee Oromiyaa osoo hin mariisisin labsii Finfinnee guutitti dabarsee kennu san paarlaamaan yoo dabarse balaa biyya san diigutu uumamuuf deema. Waliigalatti yeroon haasayaafi waadaaf kenname dhumee jira. Yeroofi hireen dalagaan agarsiisuuf qabdanis saffisaan fiigaa jira. Nu warra ajandaalee kana ol kaasee dubbatu akka diinaatti laaluu dhiisaa. Osoo itti beektanii akka hin maarshii qabattanii hin mugneef isin dammaqsuu yaalaa jirra.aati. Kanaafuu, gorsa gabaabaa armaan gadii kanan kennuu barbaada.

- Abbootiin Gadaa abbootii saba kanaati. Kabajaan isaanii pirazidaantii Oromiyaatiin dhiisi nama 'taraa' kamiinuu tuqamuun sirrii miti. Akkaataan Lammaan jaratti dubbataa kan maqaa waajira isaatiifi gulantaa Abbootii gadaa hin madaalle, kan tuffii of keessaa qabu ture. Akkuma warri dhaggeeffattan ragaa baatan Abbootiin Gadaa hundi isaanii ulfina isaaf godhanii akkuma aadaatti kabajaa waajjira pirazidaantiitiif malu dursanii ibsuun gaaffii dhiheessaa turan. Inni garuu deebii isaa keessatti akka jarri kun wal'aaloo ta'anitti itti gadi haasa'aa ture. Akka waan isa malee Abbootiin Gadaa waan Oromiyaafi Oromoon keessa jirtu quba hin qabneetti, akka waan isaan oduu qofaan oofamaniitti dhiheessaa ture. Dhugaan jiru garuu Abbootiin Gadaa kun waan hawaasa keessatti ija isaanitiin arganiifi gurra isaaniitin uummatarraa dhagayan kaasaa turan. Wanti isaan dubbatan tokkos soba miti. Inumaatuu yeroo ammaatti hawaasni keenya qaama mootummaa keessaa nama rakkoo isaanii itti himatan waan dhabaniif iyyata isaanii gara Abbootii Gadaa geessaa jiru. Dhimmuma daangaa kanarratti maanguddoonni Booranaa, Baalee, Harargee Finfinnee dhufanii qondaala isaan dubbisu yeroo dhabanitti kan karaa baneefi rakkoo isaanii dhaggeeffatee abdii kenneef Gumii Abbootii Gadaati. Kanaafuu, Abbootiin Gadaa waan jechaa jiran kana takkaa ijaan argan yookaan immoo arraba uummata isaanii irraa dhaga'an malee akka Lammaan yaadutti miidiyaa irraa hin dhageenye. Akkuma irraa dhageenyu jarri kun waan dubbatanis akka itti dubbatanis ni beekan. Hoogganni siyaasaa tuffachuu dhiisee qalbiin osoo dhaggeeffatee waa hedduu irraa barata. Abbootii Gadaa kana hamilee cabsanii caldhisiisuuf jecha xiqqeessurraa ulfeeffatanii ofitti qabuun Lammaafis ta'ee qondaalota biroof faayidaa guddaa qaba. Yeroo biyyi xaxaa siyaasaa keessa gale uummanni mootummaa hinamanne kanatti Abbootiin Gadaa, qondaalotaafi uummata jidduutti riqicha ta'uu danda'u. Qondaalonni mootummaas ta'ee kan mormituu, hayyonnis ta'ee Qeerroon, Abbootii Gadaa keenyatti yoo dubbatan ulfina sirna kabajamaa kanaan maluun waliin ta'uu qaba. 'Sabbaa abbaan gaafa cabse urmi ija jaamsaa' san irraanfachuu hin qabnu.

- Dubbachuun duratti haqa ( fact) lafarra jiru addaan baafadhu. Wanti ani pirazidasntota Oromiyaa garaagaraa irraa hubadhe waan Oromiyaa keessaa guyyaa guyyaan ta'u takkaa odeeffannoo hin qaban yookaan odeeffannoon dogongoraatu itti kennama. Fakkeenyaa Lammaan walgahii ardaa jilaa kanarrtti Liyyuu Poolisiin ummata Harargee fixaa jirtu soba guyyaadhuma jedhu san magaalaa Mi'eessoo walakkaatti nama lama ajjeefte. Guyyaa itti aanu nama 8 ajjeefte. Tobran san dura araddaalee baadiyaa keessatti nama lama galaafatte. Maarree Lammaan gaaga'ama kana quba hin qabumoo Ardaa Jilaa taa'ee Abbootii Gadaatti sobaa ture? Kanumaan walqabatee araddaalee naannoo Soomalee irraa gara Oromiyaa deebifne jedhee inni dubbates sirrii miti. Araddaaleen inni maqaa dhaye durumaanuu Oromiyaa jalatti bulaa kan turaniidha. Kanaafuu, akka itti gaafatamaa hojii raawwachiiftuu mootummaa Oromiyaatti ( Chief Executive Officer), waan Oromiyaa keessa jiru odeeffannoo qabatamaa ( raw facts) guyya guyyaan argachuun, murtiin dabarsus ta'ee deebiin kennu achirratti hundaa'uu qaba. Hubadhaa, gadaan sobanii dubbii jala dabran erga dabartee bubbultee jirti.

- Ummanni haasayaafi waadaa Lammaa akka gaariitti simatee akka ture waan hin haalamne. Haasaafi waadaa qofaan yeroo dheeraaf uummata bulchuun hin danda'amu. Ummanni keenya amma haasaafi waadaa dhaga'uu osoo hin taanee tarkaanfii qabatamaa qofa arguu barbaada. Dhimma daangaa ni furra ammaa booda Oromoon hin du'u jettan ji'a Eblaa keessa. Dhimmi daangaa ammas hin furamne, Oromoonis guyyuma guyyaan loltuu Abdi Ileetiin ajjeefamaa jira. Dhimma Finfinnee ni furra jettan. Wixinee laaqamaa san dhiheessitanii erga uummanni isin harkatti busheessee booda uummata mari'achiifna jettanii turtan. Achumaan lafa keessanii caldhiftan. Ormi garuu irratti of qopheessaa jira. Paarlaamaan ji'a tokko booda hojiitti deebi'a. Uummataafi hayyoota Oromoo akkasumas Caffee Oromiyaa osoo hin mariisisin labsii Finfinnee guutuutti dabarsee kennu san paarlaamaan yoo dabarse balaa biyya san diigutu uumamuuf deema. Waliigalatti yeroon haasayaafi waadaaf kenname dhumee jira. Yeroofi hireen dalagaan agarsiisuuf qabdanis saffisaan fiigaa jira.