Wednesday, March 7, 2018

JAWAAR MAHAAMMAD ILAALCHISEE.


JAWAAR MAHAAMMAD ILAALCHISEE.


        Gelana Kissi


Akkuma beekamu Lagannaan Gabaa marsaa duraa akka guutuu Oromiyaatti guyyoota 3f labsame galgala kana xumurama. Kaayyoo guddaan lagannaa kanaa, Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) paarlaamaa biyyattiin utuu hin ragga'iin wayyaaneen seeraan ala labse balaaleffachuu fi mormuu ture. Kunis bifa milkaa'aan geggeeffameera jechuun ni
danda'ama. Uummanni Oromoo olii hanga gadiitti (Bakka Bu'oota Uummataa hanga nama dhuunfaatti) sagalee tokkoon labsii kana mormee jira. Egaa, lagannaan guyyoota 3 kun addatti labsii kanaaf waamamus, Oromoon akkuma duraan mormaa ture hanga mootummaan abbaa irree kun biyya isaaf dhiisutti falmachuu ittuma fufa.
Qabsoon keenya kana boodaa ammoo dhimmoota murtaa'anirratti qofa utuu hin ta'iin, siyaasa biyyattii sirna amma biyya bitaa jiruun borcame kana sirreessuutti kan fuulleffate ta'uu qaba. Wal-dhaggeeffannaan, waliin hiriirraan, wal-eegaa tarkaanfannaan, kun hunduu ni danda'ama. Oromoon ammoo shakkii malee kana ni godha. Yoo nuti wal-
harcaasaa adeemne garuu lafti yaadame hin ga'amu. Kanaaf har'as, boris tokkummaan riqicha keenya isa guddaa dha. Isa malee gara bilisummaatti cehuu hin dandeenyu.
Waa'ee Jawaar Mahaammad ilaalchisee akka dhuunfaa kootti wantin jechuu barbaadu tokko jira. Akkuma hundi keenyayyuu beeknu namni kun aktivistii qofa utuu hin ta'iin, hayyuu siyaasaatillee. Siyaasni ammoo hirmaattota (taatota) hedduu hirmaachisa. Qabsoo Oromoon sirna gabroomfataa wayyaanee
kuffisuuf godhe keessatti qabsaa'ota sadarkaa hoggansa qabsootti shoora hin dagatamne taphatan keessaa tokko Jawaari.
Oromoon Jawaar isa Ameerikaa tokko qofa qaba miti; biyya keessaas Jawaarota hedduu guddifateera. Waa'ee isa Ameerikaa jiraatu kanaa ilaalchota adda addaatu jiru. Garaagarummaan ilaalchaa kun ammoo kaaniin isa jaalachiisee, kaanii isa balaaleffachiise. Otuma Oromoof dhugaan quuqamuu ilaalchaa fi tarsiimoodhaan adda ta'ee namni Jawaariin jibbu jira. Namni lafumaa ka'ee isa hammeessuu fi balaaleffatus hin dhabamu. Inni kun inaaffaa dha malee sabaaf quuqamuu natti hin fakkaatu. Kanaaf siyaasa keessatti waa lamaaf wal jibbina ykn balaaleffanna jechuu dha. Tokko, ilaalchaan adda ta'uudhaan; lammaffaa ammoo itti inaafuu dhaan. Oromoon gareewwan kana lameenuu manaa qaba.
Garaagarummaan ilaalchaa illee jibba

hammaataa hin fidu; inaaffaan garuu balaafamaa dha. Akka nama dhuunfaatti, ani, namoota Jawaariin jaallatanii fi tarsiimoo isaa duukaa bu'an keessaa tokko. Wanti nama kana na jaallachiisu guddaan hoggansa inni qabsoo Oromoof kennu dha malee, amantaa, gandummaa ykn hiriyyummaa miti. Hoggansa isaa nan jaalladha; tarsiimoo isaas nan hordofa. Akka hogganaa qabsootti yoon ilaaleen iyyuu garuu yaada dhuunfaa koo isaaf kennuurraa of hin qusadhu. Yaada ani kennuuf yeroo tokko tokko akkuma jirutti fudhata; yeroo biraammoo guutummaatti na jalaa kuffisa. Yeroo inni yaada koo guutummaatti naaf fudhatu nan gammada; yeroo inni na jalaa kuffisu ammoo gammaduus yoon baadhe maaliif akka inni na jalaa kuffise gaafadhee, ofii kiyyas itti yaadeen sirreeffadha. Otuma yaanni isaa gonkumaa na hin amansiisne ta'eellee isa mormuuf hin akeeku. Tarii isa kan kootu irra bareedaa dha ta'uu danda'a; garuu uummata qabsoofnuufilaalcha keessa yoon galchu, mormuu fi yaada faallaa qabadhee dhufuu irra, yaada koo isa kansaatti sirreeffachuu akka wayyun amana. Ana caala isatu Oromoof bu'aa fida jedheen of amansiisa. Kanaaf isa danquun Oromoo danquu ta'ee natti argama. Namni hundi utuu akka kana godhee ba'eessa ta'uu hin hafu. Of keenya bu'uureffachuun gaarii miti. Bu'uurri keenya addatti saba bal'aa Oromoo, akka waliigalaatti ammoo uummata Itoophiyaati. Aangoon, kabajnii fi bu'aan nama dhuunfaa akkuma jedhame sana bool'a haa seenu, nuyi
uummata keenyaaf dursa laanna. Walii keenya dorgomnas utuu hin ta'iin, warra humnaan nuituu yaalan morkanna. Manaa wal dorgomaa ammoo alaa hin mo'annu. Oromoon
hoggantoota qabsoo fi qabsaa'ota hedduu horatee qaba jenneerra. Keessaas haa ta'u alaa, nama dhugaan qabsoo Oromoo hogganu duukaa hiriirree bilisummaa gonfachuutu nuuf ta'a. Walumaagala, Jawaar kun qabsoo Oromootiif nama baay'ee murteessaa waan ta'eef, isa waliin hiriirree qabsoo kana haa
milkeessinuun dhaamsa kooti. Galatoomaa!

Saturday, March 3, 2018

LABSII DANDAMANNAA


LABSII DANDAMANNAA

                                                                                Jawar Mohammed

                                                                                   
                                                                                Akkuma addunyaan guutuun argaa jiru, Wayyaaneen labsii muddamaa bu'ura seeraa hin qabne baaftee paarlaamaa ishiittuu salphattee jirti. Labsichi sagalee 2/3ffaa heerri gaafatu waan hin argatiniif kufee jira. Garuu ammas sobarraa soba dabaluun humnaan raaw'achiisuuf wixxifataa jirti. Badii isiitirraa akka deebitu hireen laatamee jira. Haaluma kanaan hanga guyyaa boruu jechuunis Dilbata Gurraandhala 25, 2010 ALH labsiin kun kufuufi kompandi poostiin ka'uu ifatti gara miidiyaatiin ibsa laachuu qaba mootummaan.


Kana ta'uu baannaan ummata dhumaatii irraa, biyya ammoo diiggumsa irraa hambisuun kan danda'amu qabsoo ummataa finiinsuun labsii kana haqsiisuudhaani. Haaluma kanaan duula walitti aanaa gochuuf karoorfamee jira. Duulli marsaa duraa lagannaa gabaafi hojii dhaabuutin Wiixata Gurraandhala 26, 2010 ALH eegala. Haaluma kanaan;

1- Lagannnaan gabaafi hojii dhaabuu guyyaa sadiihiif Wiixataa hamma Roobitti godhama. Kana jechuun manneen daldalaa hundi ni cufamu, waajjirri mootummaa hin banamu, konkolaataan hin socho'u. Kana beekuun konkolaachiftoonnifi imaltoonni deemsa isaanii borutti akka raaw'atan hubachiifna. 
2- Daandilee daldalaa gurguddaa keessattuu kan biyya alaa qunnamsiisu kan baaburaa dabalatee ciminaan cufama.

Kanaafuu guyyoota lamaan dhufan ummanni keenya qophii isaa akka xumuratu gorsina. Namoota afaan keenya hin beekneefis hojiin hubachiisuu cimsee haa hojjatamu. Lagannaa kanarratti akkuma amma duraa manneen yaalaatifi ambulaansiin hojii lubbuu baraaruu itti fufu.

HUBACHIISA 

1- Qabsoo guutumatti nagaya ta'e kana ukkaamsuuf sirnichi humna fayyadamuu kan eegalu yoo ta'e gara mormii tarkaanfilee ciccimootti kan ceenu ta'a. Kana ammoo adeemsa keessa wal hubachiisaa deemna.

2- Poolisiin Oromiyaa akkuma baratame ummata mirga isaa karaa nagayaatiin falmatu akka kabaju abdii qabna. Ammas ummatatti bu'uun seenaa ofii akka hin xurreessine akeekkachiifna. Ummata cinaa hiriiruun humna danda'uun diina aka irraa ittisu waamicha goonaaf.
3- Labsiin muddamaa kun MNO irraa aangoo fuudhee jira. Kanaafuu MNO lagannaa kana gufachiisuuf ajaja dabarsuufi raaw'achiisuuf mirgas dirqamas hin qabu. Kanaafuu kaabinees ta'u bulchiinsi sadarkaa kamiituu komaand poostii waliin ta'ee duula lagannaafi hojii dhaabuu kana dhaabsisuuf yaaluun yakka guddaadha. Warra hirmaannaa akkasii qaban irratti tarkaanfiin madaalamaan akka fudhatamu beeksisuu feena.
4- Bakka Agaaziin ummata keenya irratti tarkaanfii humnaa fudhattetti ummanni keenya humna qabuufi haala danda'een mirga ofirraa ittisuu akka qabu jala sararuu feena.
5- Xumura duula guyyaa sadihii kanatti aansee tarkaanfii fudhatamuu qabu haalota uumaman ilaalaa wal hubachiifna.
6- Dhaamsa kana warri Finfinnee jirtan saffisaan SMS fi bilbilaan ummata hundaan gahaa.
Dhugaa qabna
Tokummumaan qabsoofna
Tarsiimoon masakamna 
Ni injifanna!!                                                                              

Monday, February 19, 2018

What is Freedom?
 Najat Hamza

February 19, 20018

What is Freedom?
Freedom is defined as “the power or right to act, speak, or thing as one wants without hindrance or restraints. It is also explained as “absence of subjection to foreign domination or despotic government” or “the state of not being imprisoned or enslaved. It goes on to say, “The power of self-determination attributed to the will; the quality of being independent of fate or necessity.” (Dictionary)

I used the dictionary definition of what freedom means in words, but what does freedom mean to those who had to fight, die, be imprisoned, beaten, raped, or uprooted from their homes? Those who have paid for the price of freedom, freedom means much more than any dictionary could ever put in words. It means a father or a mother who would never come home to their families. It means a broken body rapped and ravaged by the enemy. It means losing years of your life in the darkness of prison and not being able to live out your life and desire. It means a youth who would never live his/her potential, have families or even live to see the change they paid for. It means a young couple would never being able to experience the joy of having a family and love they had for one another.

What does Freedom mean to me? My people? And My land?

We fought for freedom for many generations, with set backs and minor failures and moments of triumphs, we are here now. We are here in a crossroad where it is time to materialize what we have dreamed of for generations. What we have paid for as people collectively. Then I ask you, when did we accept the washed down version of freedom? The kind of freedom that the enemy can still sit on their chairs and speak of reform? There is nothing wrong with reform, if the enemy is gone, if the structure of power is completely dismantled. If we are the sole decision makers of our own destiny? But, we are not.


We have sea of people ready to take over that power structure, we have the youth being the fuel of resistance in Oromia. Where did we go wrong that we are still bargaining with the enemy about who is going to lead us? Who should be free from jail? How can a defeated enemy of the people, jailing, killing, uprooting and rapping our people be still at the negotiating table?

I do not care about who holds what political ideology nor do I endorse one over the other. I am just baffled as to what happened to the demands of the Oromo people? Who is responsible for the Irrecha Massacre? Calanqo massacre? Incarceration of over 30,000 Oromos who protested? 700,000 uprooted from their homes? What about the man created famine that claimed unknown number of lives? What about thousands upon thousands of lives we have lost? Did anyone answer for any of these atrocities? Or are our lives and suffering at all level forgivable offense anytime an entity can wave an item we want us? Most importantly, what happened to the right to freedom, the right to self-rule and the right to our own resources? What does freedom mean to us as people? as a Nation?

Why did we lose these precious lives? Why did we die and still dying? Did many take it to the street of Oromia putting their lives and the lives of their families, so we can have power brokers negotiate left, and right? What is freedom? What does freedom look like?
This is my humble opinion as an Oromo lady. I believe and know freedom is the ability for one to choose freely, whether that is a leader, a way of life or anything else. I understand some will say, we must take what we can to get to where we need to be. However, one must proceed with caution because there might be issues with this line of thinking. We fought for the right to choose and the right to be free, we should not water it down because 11th hour is hard and dark. We can, and We will. Freedom is our way out of the darkness and the clutches of our enemies in all forms.

Labsii Yeroo Ariifachiisaa | ulaagaa seera idil-addunyaa fi haala Itoophiyaa:


Labsii Yeroo Ariifachiisaa | ulaagaa seera idil-addunyaa fi haala Itoophiyaa:

                Betru Dibaba

Labsii Yeroo Ariifachiisaa | ulaagaa seera idil-addunyaa fi haala Itoophiyaa:

Mirgoonni namoomaa dirqama kabajamuu, eegamuu fi guutamuu qaba. Mirgoonni namoomaa haalota addaan kabajamuu, eegamuu fi guutamuu irraa yeroo murtaawaf maqamuu [derogated] ni danda'a. Keewwanni 93 Heera Federaalaa 'Waa'ee labsii yeroo ariifachiisaa' jechuun tumeera. Akkaataa seera idil-addunyaa mirgoota namoomatti, labsiin yeroo ariifachiisaa haalota lama guutee labsama; haala lubbama [exigent condition] biyyaa balaa irra buusu fi tarkaanfii haalota sana too'achuuf fudhatamu. Labsiin yeroo ariifachiisaa haalota irratti tarkaanfin fudhatamu madaalawaa ta'uu too'achuuf labsama. Haalonni kunneen Waadaa Mirgoota Siivilii fi Siyaasaa Idil-addunyaa, keewwata 4, kan Itoophiyaan raggaasifte keessatti labsameera. Waadan kun akka seera biyyaatti lakkaawama, sadarkaan isaas dhimmoota mirgoota namooma ilaalchisee sadarkaa Heeraa oli, Heera Federaalaa keewwattoota 9(4) fi 13(2).

Ulaagaawwan keewwata 4 Waadaa Mirgoota Siivilii fi Siyaasaa Idil-addunyaa fi haala labsiin ariifachisaa biyya keenyaa itti labsamu haa ilaallu:


• Lolli yookin haalonni biroo waliigala argamsa 'biyyattii' sardu jiraachuu qabu. Jechi 'biyya' jedhu jala haa sararamu. Sirna biyyaa keessatti, mootummaan qaama biyyaa keessaa isa tokko malee biyya miti. Biyyi mootummaa oli. Haalli waliigalaa argamsa mootummaa sardu argamsa biyyaa hin sardu. Mootummaan Itoophiyaa, ADWUIn muddamuun biyya Itoophiyaa hin muddu. Yeroo ammaa, qaama sirna biyyaa kan ta'e Saboonni, Sablammoonni fi Uummanni Itoophiyaa gaaffii walqixxummaa, dimokraasii, hiree ofii ofiin murteeffachuu, kabaja sirna federaalizimii fi kkf gaafachaa jiru. Gaaffiin mirgaa biyya hin sardu. Haalota kana keessa dhalatan immoo seera idileetin hoogganuun ni danda'ama. 


• Haalonni ariifachiisan yoo jiraatan labsamuu qabu. Haalonni labsii ariifachiisaa hordofsiisan yoo jiraatan ifatti qaama seera baasun labsamuu qaba. Labsiin haalota ariifachiisaa hordofsiisan fi labsiin yeroo ariifachiisaa garagara. Itoophiyaatti garuu labsii yeroo ariifachiisaa, labsii mirgoota namoomaa mulqantu labsama. 


• Tarkaanfin fudhatamu haala barbaadameen ol darbuu hin qabu. Haalonni barbaadaman beekamanii tarkaanfin haala kana fiduuf fudhatamu madalawaa ta'uu qaba. Tarkaanfiin fudhatamu haaloo ta'uu hin qabu.


• Tarkaanfin fudhatamu dirqamoota idil-addunyaa biroo wajjin deemuu qaba. Murtii seeraa malee adabii lubbuu, gochaa reebichaa farra namummaa, dirqisiisanii nama dhoksuu, yakka sanyii balleessuu, fi kkf irraa bilisa ta'uun tasuma mirgoota hin maqamne [non-derogable rights, notstandsfest] dha. Itoophiyaatti garuu labsiin yeroo ariifachiisaa gochaawwan dhorkaman kanneen raawwachuuf heeyyama addaa baafatu. Gochaawwan kunneen yakkoota idil-addunyaati. 

• Labsiin yeroo ariifachisaa loogawaa ta'uu hin qabu. Labsiin yeroo ariifachiisaa biyyaaf sadarkaa biyyaatti labsama, yookin hin labsamu. Tarkaanfiwwan fudhataman sanyii, bifa, koorniyaa, qooqa, amantii yookin madda hawaasummaa irraa loogiwwan maddan irratti kan hundaa'an ta'uu hin qaban. Labsiin yeroo ariifachiisaa loogii kan uumu yammuu ta'e jalqabuma labsamuu hin qabu. Itoophiyaatti immoo labsiin yeroo ariifachiisaa maqaa, qooqa, sanyii fi kkf bu'uureffachuun hojii irra oola. 
• Garagalchi labsii yeroo ariifachiisaa Muummicha Barreessaa Mootummoota Gamtoomanii fi Biyyoota Miseensota Waadaa kanaa hunda ga'uu qaba. Itoophiyaa keessatti immoo labsiin yeroo ariifachiisaa lammiilee biyyaaf illee ifa osoo hin ta'in fooddaa cufaan labsama. 

Ulaagaawwan Waadicha irratti caqafaman ida'ama waliini ti. Ulaagaan tokko yoo hin guutamne, labsii yeroo ariifachiisaa seerawaa hin ta'u. Caalatti, mulqi, sarbamni fi mulqamni mirgoota namoomaa akka jiru ibsa.


Saturday, February 17, 2018

I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!


I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!


                                                                                     Dereje Hawaz

                                                              I endorse Obbo Lamma Magarsa to be Ethiopia’s transitional prime minister!

While calling for the endorsement of president Lamma Magarsaa to be the interim transitional prime minister of Ethiopia, I call for the Oromo and all people (nations and nationalities) of Ethiopia to grasp the dangerous cloud that is looming over the county and stand with a choice that has a better chance of saving the country from a regime that chose to throw the entire country under the flames, just to live another day.

Lamma Megersa is the right and only choice because from all possible candidates known to the public under the EPRDF, he is the one that is worthy of testing our skepticism in terms of pushing and forcing the regime’s move to a right direction.

As we can’t do an overnight fair and free election to chose a party and its leadership out of the just released leaders or other opposition part leadership, and at this time none of them can be chosen to be a prime minister of a dying regime, EPRDF, from all available choice in EPRDF Mr. Lamma is the most viable candidate to lead the transformation and transition.
It is to be understood that this choice is not immune from disappointment as the regime’s intent and decisions are the major factors of the successful transformation and transition of the country.

My endorsement comes with an expectations that Mr. Lamma draws energy from Qeerroo and Fanno to be bold and courageous in facing the reactionary agencies that would attempt to sabotage the road of transition in all the party’s that make up EPRDF.
If confirmed as a prime minster, Mr. Lamma is expected to expedite the power transformation of the country from the current unelected dictatorship to an elected government that immediately start solving the century old questions and problems that the Oromo people in particular and all Ethiopians in general were asking and facing.

This, (the transition , not necessarily the election of Lamma by itself) is the only road to peace and democracy without risking the country and its people to a catastrophic disintegration.
The personalities on OPDO ‘s side (old or new) need to put unity, remorse and redemption before temporary power hunger, continuous patented sellout attitude of the OPDO and conspiracy and get behind Obbo Lamma Magarsa to help him cleanup OPDO’s closet from enemy agents and lifetime contractors of the TPLF enterprise.

The majestic Qeerroo and Fanno need to be reload and stand vigilant to monitor TPLF’s move, sniff out the sellout ‘s activities and if confirmed the genuine move and performance of Lamam megersa himself.

No person or group is bigger than the cause thousands of people sacrificed for. Everyone is verified before trusted and given a blank check.
VerifyAndTrust       

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO

                                                          Husen Tura

                                                     

Heeraan Alummaa Labsii Muddamaa fi Gahee MNO/OPDO


Wayyaaneen labsii yeroo muddamaa ji'a 6f turu labsitee jirti. Labsiin kun humna waraanaa Wayyaaneetiif aangoo waan fedhan ittiin raawwatan kennaaf. Aangoon mootummaa siivilii ni daangeffama. 
Mirgoonni dhala namaa ni ugguramu. Sarbamiinsi mirga namaa ni hammaata. Hidhaa fi ajjeechaan bifa haarawwan ummatatti deebiti.
Akkaataa heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 93 tiin labsiin yeroo muddamaa kan labsamu yoo biyyi weeraramte, yoo heeraa fi seerri garmalee cabee fi humna idileetiin tooyachuun kan hin dandaámne yoo ta'e (a break down of law and order which endangers the Constitutional order and which cannot be controlled by the regular law enforcement agencies and personnel), ykn yoo balaan uumamaa hamaan dhalate, ykn yoo dhibeen saffisaan tatamsa'u uumamee dha.

Wantoota armaan olitti eeraman keessaa Labsii Muddamaa kanaaf sababa jettee kan wayyaaneen dhiheessite cabiinsa seeraa garmaleeti. Akka jarri jettutti humni tikaa idilee fi mootummaan siivilii cabiinsa seeraa naannoo isaanii keessatti too'achuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf, rakkinichi humna Poolisii Oromiyaa fi MNO tii oli jechaa jiran. Kuni garuu soba.

1) Rakkoon nageenyaa Labsii Yeroo Muddamaatiif sababa ta'u Oromiyaa keessatti hin uumamne. Lagannaa gabaa taasisuu fi hiriira bahuu dabalatee mormiin karaa nagaatiin gaggeeffamu mirga lammiileeef heera mootummaatiin kabajameedha. Ummanni Oromoo naamusaa fi seera eegee karaa nagayaatiin qabsaa'aa jira. Mirga hiree ofiin murteeffachuu mirkaneessuuf qabsaa'uun yakka miti. Mirga ofiitti fayyadamuun waraana namarri labsiisuu hin qabu ture.

2) Mormiin Oromiyaa keessatti godhame humna tikaa Oromiyaa fi MNO tii ol hin turre. Poolisiin Oromiyaa aantummaa ummataa ol'aanaa agarsiisuun ummata hiriiraaf bahe eegaa turee jira. Qondaaltonni MNO sadarkaa sadarkaan jiranis ummata tasgabeessanii osoo rakkoon nageenyaa hin uumamin ummanni akka nagayaan gara manasaatti galu taasisaa turanii jiru. Kuni immoo gahee heeraa fi seeraan mootummaa kam irraayyuu eegamuudha.
Labsiin Waraanaa kun sa'aatii 48 keessatti Mana Marii Bakka Bu'├│ota Ummataatiif dhihaatee sagalee 2/3 dhaan yoo deeggarame qofa hojiirra oola. Yoo paarlaamaan boqonnaarra jiraate ammoo guyyoota 15 keessatti paarlaamaaf dhihaachuu qaba.
Labsii kana hojiirra ooluun adda dureen MNO miidha. Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee qondaaltonni OPDO aantummaa ummataa muldhisan hidhamuu ykn ajjeefamuu danda'u. Hooggantoonni poolisii Oromiyaas rukutamuu malu; Yoo xiqqaate Poolisiin Oromiyaa gaachana ummataa ta'ee akka duritti hojjachuu hin danda'u. OBN diigamuu danda'a (yoo xiqqaate ni ukkaamfama).
Dhugaadha, qabsoon Oromoo finiintee jirti. Kuni immoo diina muddamsiisee jira. Haa ta'u malee, adaduma diinni muddamteen maqaa seeraafi heera kabachiisuutiin waraana ummatarratti labsuun seeraan ala. Labsiin waraanaa kun Wayyaanee qofa fayyada. Humna waan feete ittiin raawwatu kennaaf. Diinaaf humna kana kennuun immoo harkuma ofiitiin of balleessuu ta'a. Labsii kana eeyyamuun akka diinni ilmaan Oromoo hidhu, dararu, fi ajjeesu eeyyamuu jechuudha.

Wayyaaneenn Labsii Yeroo Muddamaa kana wayita paarlaamaan boqonnaarra jiru labsite. Yoo xiqqaate guyyoota 15f hojiirra oolchuu feeti. Haa ta'u malee, af-yaa'iin paarlaamaa ariitiin walgahii waamee labsii kana fudhatama dhabsiisuu qaba. Miseensonni paarlaamaa OPDO hundi sagalee tokkoon yoo morman labsiin kun kufaa ta'a. Guyyoota 15 miti guyyaa tokkoof hojiirra oolchuun balaa hamaa waan fiduuf, yoo Abbaan Duulaa walgahii paarlaamaa dafee waamuu baate, miseensonni biroo osoo oolanii hin bulin akka walgahiin hatattamaa dhimma kanarratti waamamu gaaffachuu qabu.

Caasaan MNO fi OPDO sadarkaa sadarkaan jiran akka Labsiin kun hojiirra hin oolle godhuu qabu. Hundaa ol aantummaan ummataa amma MNO irraa muldhatu cimee itti fufuu qaba. Dargaggoonni keenna lammata humnoota waraanaa federaalaatiif dabarfamanii gonkumaa kennamuu hin qaban.

Labsiin shiraa kun yoo hojiirra oole, kan waraana ummata Oromoo irratti labse Wayyaanee osoo hin taane OPDO akka ta'e ragaa nuuf ta'a. Gooftaan OPDO ummata Oromoo ta'uu ykn dhiisuu kan itti mirkanaa'u ta'a.

Thursday, February 15, 2018

Aangoon Muummichi Ministerummaa Oromoof Maal Bu’aa Qab


Aangoon Muummichi Ministerummaa Oromoof Maal Bu’aa Qaba


                                              

Hawi - Anole
 Gur 26/ /2018


Jawaar Muhaammad Barreeffama kaleessa maxxanse keessatti DHDUOn Obboo Lammaa Magarsaa Muummicha Ministeraa akka goosistu dhaamsa ofii sababa waliin lafa kaayee ture. Sababoonni Jawaar Lafa Kaaye Amansiisodhaa? isa jedhuuf eenyumtuu haala qabatamaa jiru ilalee murtee mataa isaa kennuu ni danda’a.
Waan hundaafuu dhaamsi inni barreesse akkuma jirutti ta’ee dabalataan dhimmoota uummanni keenya hubannaa irratti akka argatuufii qeerroon keenyas akka hin irraanfanne jedhes yaadu kanneen asii gadii kana dhaammachuun barbaada;
1ffaan ~ Aangoon Siyaasaa Ol’aanaan Biyyattii Muummicha Ministeerummaati. Sanaan ala kan jiru waraana biyyaati. Akka heera biyyattiitti hoomaan Waraana biyyaas ta’u Muummicha Ministeeraatiin ajajama. Kanaafuu aangoon kuni aangoo ijoo akka tarkaanfii jalqabaatti Oromoon harkatti galfatuu qabu tahuusaarratti hundi keenya waliigaluu dandahuu qabna. Kanarratti qoosaan takkas hin barbaachistu. Kanaaf hunda caalammoo DHDUOn dammaqina cimaadhaan irratti hojjachuu qabdi;
2ffaa ~ Osoos Muummichi Ministeeraa Oromoo ta’ee hamma qaamoleen nageenyaa Oromoo hin ta’initti aangoon kuni maqaaf yoo ta’e malee maal nuuf godha kan jedhanii yaadan jiru. Kuni siyaasa keessatti hin hojjatu. Kan of laaffisuufii of cimsu abbicha aangoon itti kennameefii dhaaba isa bakka buufateedha. Kanaan ala uummata isa duubaan jirutu murteessa. Ija kanaan yoo ilaalle yoo wanti haaraan dhalate malee Oromoon haqaa eddoo sana teenyaan dantaa saba keennaa ofdura oofuuf aangoob kuni baay’ee nu fayyada;
3ffaa ~ Qabsoon bifa haaraadhaan waggoota dhiyoodhaa as godhaa jirru waan hedduu jijjiire. Wantoota Ijoo qabsoo keenyaan geddaraman keessaa inni ol’aanaan ilaalcha wayyaanenis ta’ee uummatoonni biroo nuuf qabaniidha. Har’a Gootummaadhaan, Tokkummaadhaan, Bilchinaan, Ciminaan akkasumas waliif tumsa keenyaan kanneen nu himuu eegalan kanneen kaleessa hoomocha bishaanirraa jedhanii nu tuffachaa turaniidha. Baay’ina malee onnee hin qaban, dallanuu malee bu’aa hin fidan jedhaniis nu xinnessuuf yaalaa kanneen turaniidha. Har’a suni hundi digrii 360n jijjiiramee Oromoon ofirras dabree mirga dhala namaa biyyattiittiif gaachana ta’e. Ofirras dabree hidhamtoota siyaasaa biroo hiiksise, hundarrammoo ilkee wayyaanee garmalee sossoosee qarreerraan gahee waan itti aanutti dabruuf jira. Maqaa kana eegsisuun dirqama. Kanaaf immoo nama ijoo qabnu bakka buufannee akka muummicha ministeraa tahu godhuun dirqama nu hundarra jiru, keessattuu DHDUOfi miseensotni cimanii irratti hojjachuu qabu. Ergamaan diinaa tasuma muudama kana argachuu hin qabu. Ergamtuuf adaggeen muudamnaan dhoqqeedhuma laaqachuufi tokkummaa uumamaa jirurratti gufuu yeroo gabaabaa uumuu yoo ta’e malee Qeerroo harka kennisiisuun hin danda’amu;
4ffaa. DHDUOn Uummata Oromootiin ala nama hin qabdu. Dur Wayyanesn qaama amantaa irraa qabdu OPDO qabdi turte. Har’a garuu sodaa irraa qabaatu taha malee akka dur erganna jedhanii yaaduuf ni rakkatu. Ciminaaf gootummaa kana Uummatatu itti hore. Kana irraanfatanii nama biraa kan Oromoon shakkii irraa qabu muudama MMtiif ni tumsu taanaan ofisaanitiifuu gidduutti rukutamuuf haala ofirratti mijeessu. Boru shakkii tokko malee rukutamanii boolla lixu. Uummannis alanshee isaan tufa. Kanaaf filannoo uummataa filannoo ofii godhatanii qabsaawudhaan gorsa hayyootaa hojiitti hiikuun isaanirraa eegama;

Walumaagalatti Hundi keenyayyuu aangoon kuni aangoo laayyoo akka hin taane hubachuun keenya barbaachisaadha. Aangoon kuni akka haala hin taaneen nu harkaa hin miliqneefis dammaqinaan eggachuun nurraa eggama. Waan hunda caalaammoo qabsoo keenya bu’aa ol’aanaa ittiin arganne kana ammas bifa daran hawwataa, qindaawaafii hunda galeessa taheen bifa garagaraatiin itti fufuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa isaan too’achuu hin dandeenye irraan gahuun itti fuufuu qaba.
Kanuma
Keenyas Oluma
#HawiAnole