Wednesday, January 3, 2018

Ibsa ADWUI yeroo muraasa dura kennameen,

Ibsa ADWUI yeroo muraasa dura kennameen,

                                                   Dr Henok G. Gabisa

Ibsa ADWUI yeroo muraasa dura kennameen, hidhamtootni siyaasaa akka gadi dhiifaman akkasumas manni hidhaa Maa’ikelaawwii akka cufamu Hailemariam Desalegn dubbateera jedhan. Kun adeemsa gaarii ta’ee osoo jiruu qabxii armaan gadii hubachuun baay’ee barbaachiisaadha:
 • 1. Hidhamtoota siyaasaa HUNDUMAA yoo xiqqaate kuma 50 ol kan ta’an bara 1990 irraa eegalee mana hidhaatti dararamaa jiran hunda gadi dhiisuu qaban. Bekele Gerba fi Dr.Merera Gudina qofa gadi dhiisuudhaan uummata keenya sobuu hinqaban.
 • 2. Beektota Oromoo kanneen hidhaa wayyaanee keessatti dararamii du’an kan akka Engineer Tesfahun Chamada, Nadhii Gammadaa fi kkf hundaaf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuudhaan Qondaaltota wayyaanee seeratti dhiyeessuu qaba. Kun yoo hintaane, jijjiirama cosmetic ykn irra dibaadhaan wal-gowonsuun hinta’u.
 • 3. OromoProtest keessatti haga har’attii lubbuun kumaatamootaan darbe akkasumas kaan waraabessaan kan nyaatameef bilisummaa uummataaf waan ta’eef, gaaffiin abbaa biyyummaa fi abbaa aangummaa uummata keenyaa jijjirama shishifii akkasiin ukkaamfamuu hinqabu. Kaayyoon OromoProtest uummataaf aangoo fi biyya deebisiisuudha malee, mootummaa wayyaanee isa kufuuf raafamaa jiru deebisee lubbuu itti horuu miti.
 • 4. Haga har’aatti hidhaa fi dararaa uummata irra gaheef, qondaaltotni mootummaa ifaaf ifatti mana murtiitti dhiyaatanii itti gaafatamuu qaban. Hidhamtootni kun hundi kanaan dura iyyuu balleessaa tokko malee hidhaman waan ta’eef!
 • KANA WAAN TA’EEF,
 • .Hidhamtootni kun hundi yoom gadhi dhiifamu?
 • .Qondaaltotni wayyaanee waggaa 27 oliif uummata dararaa turan hundi seeratti yoom dhiyaatu?
 • C. Hidhamtootni erga gadi lakkifamaniin booda marii siyaasaaf yoom affeeramu?

KUN HUNDI AMMUMA IRRAA KAASEE IFA TA’UU QABA JEDHEEN AMANA.

Sunday, December 31, 2017

Ofiin ofbulchuu fi Dimokraasii Hidhamaa

Ofiin ofbulchuu fi Dimokraasii Hidhamaa 

                                                            Dr Milkeessaa Miidhagaa

Biyyi tokko sirna federaalawaan bulti yoo ta’e naannoleen ofiin ofbulchan (self-rule) ni jiru jechuudha. Ofiin ofbulchuu jechuun naannoleen aangoofi itti-gaafatamummaa heeraan ragga’eef irratti eeyyama eenyuus utuu hin gaafatiin, murtoo eenyuus utuu hin eegiin hojiirra oolfatu. Seera baasu, hojiirras ni oolchu! Hooggansi naannoo itti-waamamni isaa qaama seera baaftuu naannoof [Caffeef] ta’a. Caffeen naannootis birmadummaa qaba uummataan waan filatamaniif, aangoo heeraan kennameef irratti seeraa baasee hojiirra waan oolchuuf. Aangoo isaa irratti Naannoon murtee xumuraa [final decision] kenna. Mootummaan Federaalaa aangoofi murtee naannoo keessa hin seenu. Egaa kun akka yaad-rimeetti waan haasofnudha.Biyyi keenya heera federaalawaa qabdi, naannoleenis ijaaramaniiru, garuu naannoleen akka ofiin of hin bulchine danqaa baay’eetu jala kaa’ame. Danqaalee baay’ee keessaa tokko sirnaa, caasaa fi adeemsa siyaasaa Addi Dimokraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa (ADWUI)n murteewwan jajjaboo fi imaammata biyyaa baasuuf hordofu, dimokraasii hidhamaa (democratic centralism) waan jedhamudha. Dimokraasii hidhamaa keessatti, hooggantoonni mirga walfalmuu fi wal amansiisuu waltajjii siyaasaa isaanii irratti ni qabaatu. Hundaa’ol immoo paartiin nama hundaaf yaadee, murteessafi jedhameetu fudhatama. Miseensonni mana marii bulchitoota biyyattii garaa garummaa ejjennoo qabaachuu ni danda’u waltajjicha irratti. Achii gadi bahanii garuu akka waan tokko ta’aniitti muldhatu, murtees hojiitti hiiku. Murteen gara oliitti murtaa’e, sadarkaa sadarkaadhaan irratti mariin godhameetu bakka hundatti hojiirra oola. Ilaalcha hooggansi olii hin dogoggoru jedhu qaba. Akka Itoophiyaatti hooggantoonni naannoolees waan gidduutti waliin murteessan ykn [haala kanaan duraatiin waan itti himame] sana hojiirra oolchaa turani. Kanaafuu, mirgi ofiin ofbulchuu fi dimokraasiin hidhaa waliif faallaadha. Dimokraasii hidhaan aangoo heeraan naannoleef kenname irraa mulqa. Kanaafi waggoota 26n darban mirgi ofiin ofbulchuu heeraa biyyattiitiin naannoleef ragga’ee ture kan gaaga’ameef. 
Gaaffiin warraaqsa Oromoo inni tokko mirga ofiin ofbulchuuti. Mirga ofiin ofbulchuu naannolee fi hojiirra oolmaa sirna federaalizimii Itoophiyaa wanniin danqan keessaa tokko dimokraasii hidhamaa [democratic centralism] paartiin biyya bulchaa jiru hordofu ta’uu isaa ogeessonni federaalizimii Itoophiyaa irratti waliif galu. Gama kanaan gaaffii Oromoo –ofiin ofbulchuu- deebisuuf, paartiin biyya bulchu sirna, adeemsaa fi caasaalee dimokraasii hidhamaa kana kan waggaa 26f hojiirra ture ofirraa dhaabuu qaba.


Hubachiisa:
 Waggaa darbe kana keessa, bulchiinsi Obbo Lammaa sirnaa fi adeemsa dimokraasii hidhamaa kana cabsuudhaan, uummatatti makamuudhaan, afaan uummanni dubbatu dubbachuudhaan, gaaffii uummataa deebisuu eegalani; haala dur hin baramneen koree hoji-raawwachiiftuu ADWUI irrattis dhiibbaa gadhani. Murtee dimokraasii hidhamaa kana cabsuutu heera biyyattiif wabii ta’a; mirga ofiin ofbulchuufis wabii ta’a; biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa.

Sunday, December 17, 2017

Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa -

Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa 

                                                                 Jawar Mohammed

Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa Aanaalee Daaroo Labuufi Hawwii Guddinaa keessatti obboleeyyan keenya Soomalee waajjira Poolisii keessatti ajjefaman jedhe. Kuni kijiba adiidha. Miskiinnan ajjeefaman kun makkalakaayaan mana isaaniitii guuree bakka Hadraa Sheek Usmaan ykn Hoyyo aamin jedhamu kaayee, ajjeechaan kun raaw'atamuu guyyaa tokko dura dhiisee biraa deeme. Magaalaa Gaadulloo waajjirri poolisii humaatuu hin jiru.
Wanni waajjira poolisii maqaa dhayuuf poolisii Oromiyaa kan ajaja isaanii diddee aantummaa ummataafi mootummaa naannoo filatte maqaa balleessuufi. Hin milkaayan abadan!

This evening puppet minister Hailemaramiam Desalegn claimed Somali's were killed in POLICE STATION in Gadullo town of West Hararge. He is deliberately lying to fit a narrative TPLF is building to attack Oromia Police and regional government. Those civilians were killed in warehouse used as place of worship and storage known as Hadra Shek Usman or Hoyyo Amina. They were collected from their home and placed there by the military which left them defenseless while they and local elders were begging. In fact there is NO police station in Gadullo town.


Saturday, December 16, 2017

Adeemsi Keenya Garamitti?

Adeemsi Keenya Garamitti?

                                                            Jawar Mohammed

Adeemsi Keenya Garamitti?
Akkuma wellisaan keenya Haacaalun jedhe Qabsoon Oromoo Arat Kiiloo seentee jirti. Akkuma namni hundi argaa jirutti Wayyaaneen dhaabuma ADWUI/ EPRDF kanuma biyya ittiin saamudhaaf ijaaratte keessattuu o'aantummaan siyaasaa ishee cabee rakkoo hamaa keessa jirti. Ol’aantummaa siyaasaa dhabde kana deeffachuudhaaf immoo tarsiimoo garagaraa fayyadamaa jirti. Haaluma kanaan Qabsoo gaggeeffamaa jiru dirree siyaasaa keessaa gara dirree waraanaa ( from political sphere to security) geessuudhaaf yaalii godhaa jirti. 
Yaaliin ishee kuni garuu hamma ammaatti hin milkoofne. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf ji’a tokkoofii walakkaa oliif walgahii teessus furmaata dhabdee jirti. Walgahii koree Hoji Raaww'achiiftuu ADWUI/ EPRDF doorsisaan eegaltus akka feetetti nama jilbiiffatuuf argachuu hin dandeenye. Kanaafuu ammas dubbii dirree siyaasaa keessaa baasuun gara dirree waraanaa geessuuf wixxifataa jirti. Erga Lammaa Magarsaa ajjeechaa waraanni raaw'ate balaaleffatee seerummaa dhabsiisee as daranuu maraattee jirti. Yakka waraanni ishee raawwate kanaaf sababa uumufis Harargee Lixaa Daaroo Labuufi Hawwii Guddinaatti ummata nagayaa ficcisiiftee jirti.

Guyyoota itti aananitti walgahiin ADWUI/ EPRDF kun gara tokkotti bahuun isaa hin oolu. Itti bahiinsa tilmaaman keessaa;
1) TPLF doorsisaafi sossobbiidhaan yaada ishii fuidhachiisuun qondaalonni Oromoofi Amaaraa jajjaboo tahan sababa muudama ool'aanaatiin akka naannorraa ka'an godhuu malti. Odeeffannoon hanga ammaa qabnu akka adeessutti garuu karoorrri isaanii kuni waan milkaayaa jiru hin fakkaatu garuu dhibbaa dhibbatti jala muruu hin dandeenyu;
2) Sossobbiifi doorsisin ishii walgahicha irraa waan barbaaddu yoo argamsiisuufi baate suduudaan gara humnaa deemuu malti. Kanaaf ammoo qophii xumurtee jirti. Poolisifii federaalafii waraanaaf leenjii ololaa farra Oromoofi Oromiyaa ta'e ji'oota dabran keessa kennuun baay'inaan bobbaaftee jirti. Tarkaanfiin humnaa kun sadarkaa xiqqaatti hayyama mootummaa naannootiin alatti Oromiyaa too'annaa waraanaa jala galchuu yoo ta'uu sadarkaa hammataatti ammoo mootummaa Oromiyaa guututti aangorraa buusuu ta'uun ni mala;
Waan hundaafuu Oromoon tarkaanfii itti baha lamaan armaan olii kana irra aanuuf ammumarraa itti qophaayuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan;
- Qondaalota Oromiyaa amma jiran kaasuun kittillayyoota kan fiddu yoo taate jarreen muudaman akka ishiin faanaan lafa hin geenya godhuu feesisa;
- Humna waraanaa waliigalaatin biyya qabattee wareegama guddaa gaafatus irra aanuun ni danda'ama. Kanaaf ammoo humni waraanaa sirnichaa akka haphatuufi fi hanqatu tooftaalee gargaaratitti fayyadamuu barbaachisa;

Hubadhaa: Mootummaan kamiiyyuu humna qofaan ummata bulchuu hin danda'u. Wayyaaneen Oromiyaa hanga har'aa kan bulchite paartii DHDUOfi caasaa ( birokraasii) MNO fayyadamuudhaaniifi ummata Oromoos doorsisuufi abdii kutachiisuudhani. Ummanni Oromoo dadammaqiinsaafi tokkummaa ajaa'ibaa irra gaheera. Kanaafuu ammaan achi doorsisaafi qoqqoddiidhaan bituu hin dandeessu. Caasaan lamaan ( DHDUO fi MNO) kun yeroo ammaatti harki guddaan gara ummataa goreera. Hojiin keenya caasaan kun daran ummataan walsimataa akka deemu gochaa lukkeelee ammas alagaan gabroomuudhaan ummata miidhuu barbaadan haphisuuf dhabamsiisuu barbaachisa. Yoo Wayyaaneen kan humnaan daran kan deemtu taate tooftaalee deeggarsa kennuu dhabuu/ noncooperation/ fayyadamuun caasaan lamaan faaydaa akka ishiif hin kennineefi qabsoodhaaf haala akka aanjessu gochuu irratti hojiin dalagamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba.
Itti bahiinsa walgahii kanaa ofirratti caqasaa qophiin humna ofii jabeessuu itti fuffuu qaba. Hojii torbanoota dhufu hojjataman keessaa kan duraa falmaan tun akka Wayyaneen barbaaddu dirree siyaasaa keessaa baatee kan waraanaa akka hin seenne taasisuuf tooftaalee qabsoo nagayaatiin ijibbaata gahuun itti fufuu qaba. Waluma faana ammoo yoo dubbiin dhiibdee falmaan dirree siyaasaatii baatee battala waraanaa seente, humna keenya gama maraan jabeeffachuu gaafata. Kanarrattis hojiin eegale jabaatee itti fufuu qaba.

Ammaaf wantootni of eeggannoo gochuu qabnu kanneen asii gadiiti;

- Qondaalonni ol'aanoon ol'aantummaa siyaasaa qaban daran jabaachuun tumsa horachuu itti fufuu qaban. Heeraafi seera jarri ummata cunqursuuf baafattee itti gargalchuun afaanfajjii itti uumuun itti fufuu qaba. Yaalii ishiin waltajjiilee keessaa dhiibdee baasuuf gootu kamiiyyuu diduun waltajjii irratti ol'aantummaa bilchina yaadaafi onneetin itti fufuu qabu.
- Qaamni bulchiinsa olii hamma gadiitti ummata mariisisaa hojii idilee itti fufuu qaba. Waluma cinaatti ammoo yoo tarii jarri qondaalota ol'aanaa humnaan kaasuutti deemteefi bulchiinsa naannichaa dhuunfatutti deemte tarkaanfii bulchiinsa laamsheessuu fudhachuuf qophaahuu qaban.
- Qaamonni nageenyaa Oromiyaa hojii ummata waliin tahuun tasgabbii eegsisuu cimsuu qaban. saboota nu keessa jiraniif xiyyeeffannaa addaa gochuun nageenya isaanii mirkaneessuun hedduu barbaachisaadha. Kana keessa hawaasa kanneen waliin hariiroofi marii cimaa gochuun shakkii keessa akka hin galle abdii kennuufi barbaachisa. Waluma faana humnaafi qophii ofii cimsuun barbaachisaadha. Hanga dubbiin gara tokkotti baatutti hariiroon Agaaziifi poolisii federaalaa waliin jiru abshaalummaafi cimina guddaa gaafata. Yoo isaan nama xuqan malee itti bu'uun hin barbaachisu. Yoo mirgaafi aangoo bulchiinsa naannoo dhiiban ammoo ejjeennoon dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Kana keessaa hidhamtoota ajaja mana murtii malee Oromiyaa keessa akka hin baafne dhoorguun, konkolaataafi qabeenya naannoo akka hin fayyadamne dhoorguunifi doorsiisa ummatarraan gahan dhoorguun barbaachisaadha.
- Barattoonni sadarkaa ol'aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaafi mormii gochuu qaban. Akkuma yeroo heddu jenne barattoonni yunivarsitiilee yeroo ammaatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. Barattoonni sadarkaa duraafi lammaaffaas barnoota isaanii guututti addaan kutuu hin qaban. Dareetti deddeebi'uun gorsaafi qajeelfama barsiisota irraa fudhachuu itti fufuu qabu.
- Ummanni bal'aan hojii wal dammaqsuufi wal ijaaruu adeemsifamaa jiru daran cimsaa dhimmoota yeroo irraa gara yerootti dhufan irratti hoggansa ofii dhageeffachaa adeemuu qaba.

Walumaagalatti Wayyaanen waanuma feetes gootu qabsoo Uummata Oromoo sadarkaa isheen cabsuu dandeettu bira dabree jira. Kanaafuu qaamoleen armaan olitti eeraman hundi isaanii ciminaafi qindoominaan hojjachuun, yoo isaan kan humnaanis ofdura adeemuf kan yaadan ta’e 
Oromiyaa guutuu keessatti sochii bulchiinsaafi diinagdee laamshessuudhaan karoorri ishiin humna waraanaa fayyadamuudhaan ol'aantummaa dirree siyaasaa deebiftee dhuunfachuuf gootu akka fashalu gochuun ni danda'ama.


Waa Hundaafuu qabsoon bakka murteessaa geessee jirti. Wal caqasaa deemna. Odeeffannoo argannus jala jalaa waliin gahaa deemna.
Dhugaa qabna
Tarsiimoon sochoona
Ni Injifanna!

Friday, December 15, 2017

The TPLF army continues to cause death and destruction in Oromia

The TPLF army continues to cause death and destruction in Oromia.

                                                                 Jawar MohammedA few weeks ago, a contingent of the TPLF military were deployed in Hawi Gudina District of West Hararge without the knowledge of the local administration or providing an explanation on the purpose of the deployment to any of the local authorities. Upon their arrival clashes erupted between the Oromo and Somali armed local militia along the border villages of the Hawi Gudina district. The newly deployed military then arrested several officials of the local administration and businessmen. They also forced the Oromia police contingent stationed there to leave the district. They then gathered Somali residents of Gadulo town ( district capital) and instructed them that they were in danger and forcefully placed them in a warehouse facility.

Two days ago, the newly deployed army members have left unannounced, leaving the Somali civilians in the warehouse where they instructed them to stay put. Elders of the area have stopped the military caravan and asked them why they were leaving the Somali civilians after isolating them from the local population and exposing them to danger. The military commander said that they had leave because 'you president [Lemma Megersa] said so and the Somali civilians have refused to leave . The elders asked the commander if they could go to talk to the Somalis at the warehouse and support them. But he warned them not to dare get there.

This morning, Oromo pastoralists who gathered in the village of Buyi to collect food aid that was being distributed have suddenly came under attack from what they believed were are TPLF-military supported by the Liyu Police forces. They overran the place killing many people; the number of causality is yet to be known as the area is still inaccessible.

When the news of these attacks reached Gadulo town, where the Somali civilians were held in warehouse, a man whose brother was killed in Buyi while collecting food aid picked up his gun, and went to the warehouse. He first killed an elderly Oromo woman who tried to stop him on his way, and upon arriving at the warehouse he began to randomly fire on the defenseless Somali civilians, killing several people, the number is not clear yet.

The man was then immediately apprehended by the elders and by the time this information reached me, they were working on their way to hand him over to the authorities. The military has now returned to the districts and is preventing ambulances from passing to the district. Later in the evening over 80 houses were burned down in Tao and about 300 Oromos were taken hostage by a coordinated mission of the TPLF army and the Liyu police. We are hoping they are alive. We plead and pray for their release.

From all these, it is obvious that the TPLF military have planned and prepared the groundwork for this bloodshed. This is meant to justify the military’s intervention in the regional affairs and revive the fast collapsing grip of the TPLF on power.

Sadly innocent civilians are paying the ultimate price. The TPLF is playing with the souls of Oromo and Somali civilians to ensure its grip onto power. Killing of civilians by any force must be condemned in the strongest of terms possible. As TPLF has pulled its last card of instigating a civil war among different ethnic groups, authorities in all regional states' in Ethiopia must beef of their internal security to protect all communities. Oromia regional government in particularly must step up protecting of the diverse communities under its jurisdiction. It must continue to set an example by investigating, apprehending and punishing any and all who are involved in instigating and attacking civilians of any background.

WE SHOULD ALL SAY NO! TO SUCH DEVILISH AND DESPERATE MACHINATIONS OF THE TPLF!!

Saturday, December 2, 2017

Seenaa gabaabaa Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Aadde Xayibaa Hasan

Seenaa gabaabaa Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Aadde Xayibaa Hasan

                  
Hawi - Anole

Teyiba Hassan
Filannoo bara 2005 (1997) irratti Paartiin Siyaasaa Qinijjit ADWUI garmalee sochoosee ilkees irraa buqqisee ture. ADWUIn yeroo sana qophii cimaa godheera, kan anaan dorgomee na injifatu hin jiru jedhee xinnaatus biyyattii Dimokraasidhaaf banuu isaatiin hammam Uummatichi akka isa jibbu bareera. Tarsiimoo hamtuu Muummichi Ministeeraa yeroo sanaa Obboo Mallas Zeenaawii milkooftee warri Qinijjitis adda faffaca’ee daaraa bubbeen fuute ta’an. Yeroo sana irraa eegalee Mallas ijaaf harka isaa Oromoorraa kaasee xiyyeeffannaa isaa Amaararratti godhe. Oromiyaa immoo jaala qabsoo isaa Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaatti amaanaa kennate. Abbaan Duulaatis bilisummaadhaan Oromiyaa hogganuu eegale. Waggoota muraasa keessattis tarsiimoo garagaraa baafachuudhaan wantoota gaarii hojjachuudhaan Uummata biratti fudhatama argachuu eegale. Tarsiimoolee inni ittiin socho’aa ture keessaa tokko DHDUO dargaggomsufii hayyoomsuu ture. Tarsiimoo kana gara hojiitti hiikudhaafis xiyyeeffannaan isaa dhaabbilee barnoota ol’aanoo irratti ture.

Haaluma tarsiimoo sanaatiin Yunivarsitiiwwan Hunda keessatti Qindeessitoota DHDUO ( dallaa keessattiifii alattis) ramaduudhaan barattoota Oromoo gara miseensummaatti akka hawwatan godhuu eegale. Hamma hojiin kun bal’inaan eegale sanattuu barattoota Oromoo biratti DHDUOn akka gantuu, hattuufi ergamtuutti ilaalamaa ture. Tarsiimoon kuni akka fiixa bahuuf karoorri lafa kaawame garuu salphaa hin turre. Karroora lafa kaawwaman keessaa tokkoffaan Ramaddii Hojiiti. Inni lammaffaam immoo ganna ganna walgahii isaanii irratti hirmaachudhaan qarshii hedduu argachuudha. Barataadhaaf isaan kunneen waan ijoo turan. Kanumaaf suuta suutaan barattoonni waljalaa luqqa’aa gara miseensummaa DHDUOtti dhufuu eegalan. Adeemsi kuni hamma DHDUOn Dhukkuba Daddarbaa Uummata Oromoo jedhamee waamamu tokko gaye.

Yeroon dhukkubichi akka belbela ibiddaa faca’u sana Anaafii Aaddee Xayyibaa Hasan Yunivarsitii keessa turre. Wanti adda nu godhu tokko yoo jiraate Yunivarsitiin ani itti barachaa ture Haramaayaa ta’uu isaafii kan isheen itti barachaa turte Goondar ta’uu isaa qofa. Aaddee Xayibaan Yunivarsitii Gondarittan baradha jettee guyyaa tokkos akka yaaddee hin turre waanuma wal nama shakkisiisu hin qabu. Jireenya ishee keessaattis hanga guyyaa barumsaaf riqicha Abbaay qaxxaamurte sanatti jireenyi ishee waaggoota murtaa’aniifis ta’u handhuura Uummata Amaaraa sana keessa ni ta’a jettee waan yaaddes natti hin fakkaatu.

Isheedhaaf garuu Oromiyaarraa fagaachuunshee daran Oromummaa ishee akka cimsattuuf carraa addaa baneef malee Oromummaashee irraa hin mulqine. Yeroo muraasa keessatti muummeen ishee ( Sooshiyookoojiin)nis ta’ee eddoon isheen geette hundi foolii Oromummaa nama hawwaduun akka guutamu goote. Akka namoonni qaamaan sirriitti ishee beekan dubbatanitti eddoo isheen geesse hundatti Oromummaatu calaqqisa, Oromummaatu leellisa, sabatu boona. Yeroos biiftuu calaqqistuu Oromummaa Yunivarsitii Goondar turte. Isheef Oromummaan jireenya isheeti, boontuu Oromoo sabboonummaan lafee keessa seene akka taate hundatu beeka. Miidhaginni Uumamaa Rabbiin kenneef immoo daran eenyumayyuu biratti akka jaalatamtu kan godhe ture.

Hammuma fedhe miseensummaan DHDUO akka dhibee qufaa saffisaan daddarbaa turus yeroo sana, haaluma sana keessattuu Miseensa DHDUO ta’uun Uummata Oromoo ganuudha, Oromummaa ofirraa mulqanii gatuudha. Namni miseensa isaanii ta’e hunda biratti tuffatama. Kan miseensa isaanii ta’es kana waan beekuuf dhokateet akka namni hin arginetti luuxee waajjira DHDUO qunnama. Namni tokko isa arge taanaan akka balfaatti ofirraa maqfama. Hagasuma, Oromummaansaas gaafas biyyoo lixxi ( Adaduma Namni isaanitti makamu dabalaa adeemaa tureen miirrifi ilaalchi akkasii garuu xinnaachaa dhufee ture). Inumaa dubbiin faallaa adeemtee namni miseensummaa DHDUO fudhachuu dide akka farra biyyaa, farra nageenyaafi farra dimokraasii ta’eetitti ilaalamuı eegalees ture. Haalli suni immoo Sabboontota akka Xayibaatiif gaarii hin turre. Haa ta’u malee sodaas ta’ee faaydaa isheetiif jecha DHDUO hin mil’anne ~ sabboonummaa ishees hin tuffachiisne. Osoo eejjannoo ishee kanarraa hin sosso’in hamma waggaa sadaffaa geesse.

Eebbifamuudhaaf baatiin muraasni yeroo ishee hafu wanti isheen hin eegin tokko uumame. Innis akkana ture ~ tasuma osoo isiin itti hin yaadin qindeessittoonni DHDUO dallaa sana keessa jiran waamanii, har’aan achi ati Miseensa keenya adda dureedha jedhaniinii maqaa ishee DHDUO qabsooftuu hangafa jechuudhaan tokkoffaarratti ishee galmeessanii leenjiidhaaf gara Adaamaatti dabarsan. Ijoolleen yeroo sana dallaadhaan alaafii keessaa DHDUO qindeessaa turan keessoon ishee miseensummaa isaanii akka hin fudhanne haa beekan malee ejjannoof sabboonummaan Oromummaa ishee qisaasamee akka bilaashatti hin hafne ijoollee cinqamtu turte. Sababa sabboonummaa ishees gufuum akka ishee hin arganne warra sodaatan turan. Ijoolleen suni namoota akka ishee dirqiidhumaan maqaa galmeessanii gara waajjira jiddugaleessaatti erguu isaanii ijoolleen morman hedduu turan. Kanneen komii dhiyeessan ijoollee fedhii dhuunfaa isaanii kabajiifachuuf waggoota sadiihiifi sanii oliif waajjira DHDUOtti deddebi’aa turaniidha.

Akkuma eebbifamtee xinnooshee bubbulteen waamicha miseensota DHDUtiif godhameen leenjii warraaqsa dimokraasummaatiif gara Adaamaa imalte. Yeroo sana warri DHDUO waajjira jiddu galeessaa irraa qindeessaa ture Obboo Aaddisuu Araggaafaa, Obboo Zalaalam Jamaanah faa turan. Sabboontuu akka Xayibaa Hasan gara miseensummaatti fiduu isaaniitiif qindeessitoota Yunivarsitii Goondar galateeffatan. Akkuma leenjicha xumurteen Finfinneetti hojii eegalte, ergasiis itti Gaafatamtuu Waajjira Dhimma Dubartii Magaalaa Sabbataa taatee muudamte. Eddoo sanarra waggoota afuriif erga hojjatteem booda gara Caffee Oromiyaatti Olguddachuudhaan jalqabarratti waggaa tokkoof itti aantuu, ergasii immoo Itti Gaafatamtuu Dhimma Dubartoota Oromiyaa taatee Muudamte. Eddoon suni yeroo dheeraadhaaf Aangoftuu DHDUO Aaddee Sa’idaa Kadiirin kan qabame ta’uu isaatifii muuxannoof gahumsi ishees ol’aanaa sila tureef eddoo sanaa Sa’idaa kaasanii Xayibaa ramaduun namoota tokko tokkoof kan liqimfame hin turre. Ta’us waajjiricharra nama yeroo dheeraaf ture dabalataan irra tursiisuurra nama haaraa, ilaalchafi humna hoo’aa qabu ramadamuun kan isaan gammachiises hedduu turan.

Eebbifamtee yeroo gabaabaa keessatti aangoo ol’aanaa kanarra erga baateen booda jijjiirama akkamii waajjiricha keessatti fiddi laata kan jedhu nama hedduu biratti kan hawwiidhaan eegame ture. Ta’us garuu aangoo sanarra bubbuluudhaaf carraa osoo hin argatin Qilleensi waajjira Pirezidaantiitti bubbisee Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaa Jaal/ Alamaayyoo Atoomsaatiin geeddare Aaddee Xayibaa Hasanis eddoo sanaa kaasudhaaf yeroo itti hin fudhanne. Carraan ganamaan argattetti fayyadamuudhaaf hiree gahaa osoo hin argatin aangoo irraa kaafamtee. Sana booda eeddoo kamirra akka hojjachaa turte sirriiti hin beeku ( Ekspartii taatee biiroodhuma sana keessa hojjachaa akka turte nan shakka). Barumsa Maastarsii barachaa akka turtes nan yaada.

Erga Prezidaantiin Jijjiiramaa Obboo Lammaa Magarsaa gara aangoo dhufee as Kantiibaa Magaalaa Shaashamannee ta’uudhaan muudamte. Yeroo gabaabaa keessattis waan kanaan dura kantiibaan magaalatti hedduun sodaachaa ture sodaa tokko maleen itti seentee maandhee hannaa dhiiga Oromoo xuuxudhaaf ijaarame diiguu eegalte. Diina lammii ajjeesee akka dur laphee dhiibee bashannanuuf karoorfate jilbiiffachiistee murteef dhiyeessitee murtee haqaa argachiiste. Hojii ishee kanaanis qaamota hedduu, keessumattuu Uummata Oromoo irraa jaalalaafi kabajaa guddaa argatte.

Walumaagalatti seenaan gabaabaan Aaddee Xayibaa Hasan kana fakkaata. Kaleessas sabboontuu, har’as sabboontuu, borus sabboontuu sabaa akka taatu abdiin kan koo guddaadha. Dhumarratti seenaa dhugaadhaan na bira gahe tokko isiniif haa qoodee nagaa isinitti dhaammadhuu::))

~ Akkuman gubbaatti jedhe yeroo keenya sana nama dallaa keessatti waa’ee DHDUO waan gaarii dubbatu sabboontonni yeroo itti eeggatanii dhukee irraa kaasaa turan. Achuma Yunivarsitii Goondaritti guyyaa tokko saboontonni Oromoo mucaa miseensummaa DHDUOtiin of jaju, kan basaastota wayyaaneetiiff ergamee ijoollee keenya maqaa xureessee egeree isaaniitti gufuu ta’aa ture tokko qaban. Gorsas laataniifii gocha isaa kanarraa akka qusatu itti himan. Inni garuu sirrumatti cuuphameera sila ta’eef gorsa isaanii sana tuffatee ijoollee sana doorsisuuf kajeele. Ergasii sabboontonni kuni mala malanii, guyyaa tokko gamtaadhaan qabanii tumanii, lafarra gangalchanii dhukkee irraa kaasan. Mucichi garuu kan harka kennu hin turre. Eddoo itti tumamee suutuma oljedhee ~ Duras beeka ture, Gooftaa Iyyasuus akka sirriitti na jaallatu har’uman sirriitti addaan baafadhe jedhee ture. Maali jennaan? Ammaan achi DhDUOn aarsaa ani kanfale kana gatii keessa galchuudhaan ramaddii miidhagaa naaf laachunshee hin oolugaa jedhe jedhama:             

Friday, December 1, 2017

Waliigaltee Hawaasawaa. mirgoota Oromoo fi haaromsa DhDUO

Waliigaltee Hawaasawaa. mirgoota Oromoo fi haaromsa DhDUO                                                                 Betru Dibaba

Waliigaltee Hawaasawaa | mirgoota Oromoo fi haaromsa DhDUO:

Sirna siyaasaa keessatti hundeeffamni waliigaltee hawaasawaa [social contract] bu'uura aangoo siyaasaa mootummaa ti. Waliigalteen hawaasawaa qaamota lama qaba. Qaamni tokko qaama abbaa mirgootaa ta'e, kan mirgoota dabarsee kennuu dha. Qaamni kun uummata. Ilaalcha kana Heera Mootummaa Federaalaa keessatti uummanni abbaa aangoo birmadummaa akka ta'e ni raggaasisa; keewwata 8(1). Heera Oromiyaa keessattis uummanni Oromoo abbaa taayitaa ol'aanaa mootummaa naannichaa akka ta'e hammatameera; keewwata 8. Qaamni lammaffaan immoo qaama bulchiinsaa, kan aangoo fudhatu dha. Qaamni kun immoo mootummaa dha. Akka waliigaltee kanaatti, mootummaan bakka bu'aa uummataa mirgoota isaa eeguu fi raawwatuuf itti kenneeti. Yaad-rimeen kun Heerota Federaalaa fi Oromiyaa, duraa duuban keewwata 8(3) fi gaalee lammaffaa keewwata 8, keessatti caqafameera. 

Walharkaa fuudhinsi fi milkaa'uun waliigaltee hawaasawaa qabiyyee mirgoota kennamuu, fedhii guutuu qaamolee lamaanii fi daandeettii raawwii qaama aangoo fudhatu irratti hundaa'a. Qabiyyeen waliigaltee hawaasawaa mirgoota namoomaa, mirgoota waloo seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa dabalata. Waliigalteen kun fedhii guutuu uummataa irratti hundaa'e fi karaa bilisaan mirgoota uummataa mootummaatti dabarsa. Mootummaan waliigaltee hawaasawaa fudhate mirgoota kanneen kabachisiisuf waadaa qaba. Mootummaan waadaa kana hin eegu taanan uummanni yeroo kamittuu mootummicha kaasuf aangoo guutuu qaba; Heera Federaalaa keewwata 12(3) fi Heera Oromiyaa keewwata 12(2). 

Uummanni Oromoo seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasa guutuu fi guddaa qaba ture. Tirannaa yeroo keessatti seenaan, teessumni fi bulchiinsi siyaasaa Oromoo gara laafinaa uummatichaa fi dhiibban irraa fudhatameera. Ergasii asitti Oromoon seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa guutuu fi guddaa hin deebifanne.

Haalli hundeeffama DhDUO beekumsa uummataati. Warri hin beekne yookin hin amanne kitaaba 'ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ፥ 5ኛ ዕትም፣ 2008፣ ገብሩ አስራት' hundeeffama DhDUO dubbisuu danda'u. Ta'us, mirga Oromoo nan kabachiisa jechuun aangoo mootummaa Oromiyaa waggoota 25 oliif harka godhateera. DhDUOn dhadhabbina waliigaltee hawaasawaa raawwachuu akka qabu, rakkinni bulchiinsa gaarii akka jiruu fi mirgoota uummanni itti kenne kabachisaa akka hin jirre amanuun ofin haaressa jedhee abdii kenne. Haaromsi DhDUOn fudhate dubbii babbareedoo fi seenawaa dubbachuu, warraaqsa diinagdee hanga aangoo bakka bu'ummaan itti kenname kan sadarkaa Federaala irraa qabu gadhiisuu akkasumas qeerroo muudutti ga'eera. Kunneen gaarii yookin balleessaa dha. 

Haaromsi DhDUOn jalqabe bu'aa qabsoo uummatichaa ta'uunis dagatamuu hin qabu. Haaluma walfakkaatun, qabsoon Oromoon seenaa, teessumaa fi bulchiisa siyaasaa dhabe deebifachuuf jalqabe itti fufeera. Himoota lamaan irraa wanti hubatamu yoo jiraate gama tokkoon DhDUOn abdii haaromsaan jira. Gama biraan uummatichi mirgoonni bakka bu'ummaan dabarsinee kennine hin kabajamne, raawwin waliigaltichaa hin jiru jedhee qabsoo kallattiin itti fufeera. Qaamolee lamaan gidduu iddoon duwwaa akka jiru beekameera. Sababoota rakkoo kanaa keessaa:
 • 1. Yeroon DhDUOn aangoo siyaasaa fudhate, yeroo uummanni Oromoo mirgoota seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa dhabetti waan tureefi. Uummanni mirgoota hin qabnee fi DhDUOf hin dabarsine DhDUO irraa eeguu isaa ti. 
 • 2. Jalqabumaa uummanni Oromoo DhDUO waliin waliigaltee hawaasawaa hin qabu. Bakka waliigalteen hawaasawaa hin jirreetti, uummanni raawwii waliigaltichaa DhDUO irraa eegun seerummaa hin qabu. 
 • 3. Yookin, waliigalteen hawaasawaa Oromoo fi DhDUO gidduu jira yoo jedhame, bakka bu'ummaan DhDUO fedhii guutuu fi bilisaa uummata Oromoo irratti hin hundoofne. 

Haaromni DhDUO mirgoota Oromoof abdii erga hin taanee qabsoo uummataatti gufuu fi qancarsa ta'uu hin qabu. Akka furmaatatti:

 • 1. Hunda dura, uummanni Oromoo mirgoota gara laafinaan fi dhiibban dhabe kallattiin deebifachuu qaba. Mirgoota jaarraan dura harkaa fudhatame maqaa haaromsaan DhDUO irraa eegurra, kallattii fi nagayaan qabsoo mirgoota seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa deebifachuu itti fufuu qaba. 
 • 2. Mirgoota qabsoo kallattiin deebifateen waliigaltee hawaasawaa haaraa fedhii guutuu fi bilisa irratti hundaa'e raawwachuu dha.
 • 3. DhDUOnis haaromsa kopaa godhu irra qabsoo uummanni mirgoota isaa deebifachuuf taasisutti of makuun haaromsa dhugaa godhachuu qaba.